Letná škola archeológie: Hrádok Peťuša – workshopy a výskum 2015


Projekt: Archeologický výskum stredovekého hrádku Peťuša


 • Už tradične, tento rok šiestu letnú sezónu, organizovala Katedra archeológie FF UKF od 13.7.2015 do 21.8. 2015 šiesty ročník projektu letnej školy archeológie. Účastníci projektu participovali na výskume stredovekého hrádku Peťuša v katastri obce Ostrá Lúka pri Zvolene, ktorý realizuje od roku 2011 Katedra archeológie pod vedením doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinovej, PhD. Študenti sa zároveň aktívne podieľali aj na archeologickom výskume Dolného hradu na kráľovskom hrade Pustý hrad vo Zvolene, ktorý je realizovaný pod vedením Archeologického ústavu SAV v Nitre (vedúci výskumu PhDr. Ján Beljak, PhD.). Oba hrady sú vo vizuálnom kontakte vo vzdialenosti približne 2 km vzdušnou čiarou.
  Projektu sa zúčastnilo vyše päťdesiat študentov zo Slovenska, Poľska (Uniwersytet Wrocławski), Maďarska (Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest) a z Moravy (Masarykova univerzita v Brne).
  Ako lektor a koordinátor projektu z UKF pôsobil aj Mgr. Dominik Repka, PhD. z Katedry archeológie a interní doktorandi Mgr. Ladislav Chmelo (odbor archeológia) a Mgr. Michaela Niklová (odbor slovenské dejiny). Na projekte participovali aj zahraniční lektori (Dieter Barz z Mainzu a Maxim Mordovin z ELTE v Budapešti).
  V roku 2015 sa archeologický výskum vrcholnostredovekého (14. – 15. storočie) ostrožného hrádku Peťuša (maximálne rozmery 40 × 20 m) sústredil na nádvorie, kde sa skúmali záverečné etapy existencie hrádku a stupeň deštrukcie v minulosti funkčných hospodárskych objektov. Objavili sme spodnú časť okrúhlej hlinenej piecky na kamennom základe ešte so zachovaným popolom uprostred. I keď jej vrchná časť (kupola) bola už zdeštruovaná, vieme povedať, že v minulosti slúžila aktívnej výrobnej činnosti (kováčstvo?) na hrádku. V jej blízkosti sa nachádzala prvá známa stredoveká minca objavená na tejto archeologickej lokalite. Ide o falzifikát strieborného denára uhorskej kráľovnej Márie z Anjou, ktorého originály boli razené v roku 1383. Na reverze minci je čitateľný nápis Regine vngarie a kráľovská koruna.
  Veľkým objavom roku 2015 bol aj nález cisterny, ktorej existenciu v blízkosti západnej hradby spoľahlivo potvrdila aktuálna sezóna výskumu. Ide o značne deštruovaný objekt, ktorý bol lemovaný opracovanými kamennými článkami, ktoré po zániku hrádku vo vrcholnom stredoveku (15. storočie) boli postupne vytrhávané a z areálu odnášané. Po tejto deštrukčnej činnosti vznikla v strednej časti nádvoria obrovská jama – kráter, ktorú sme dlho nevedeli funkčne zaradiť. Pomocou šikovných a pre archeológiu zapálených študentov sa podarilo štvrtinu objektu odkryť a prvýkrát cisternu identifikovať. Jej existencia bola na hradoch často nevyhnutná, nakoľko v horskom teréne na vrchole kopcov bolo v stredoveku veľmi dôležité zabezpečiť stály prísun vody pre obyvateľov, posádku i zvieratá, ktoré sa tu zdržiavali. Skúmali sme aj východný svah hrádku, kde bola identifikovaná pomerne dobre zachovaná hradba, ktorej šírka dosahuje takmer 2 m a na prvej spodnej severnej terase sme dokumentovali potenciálnu prístupovú cestu. Okrem terénneho výskumu sa na hrádku uskutočnil aj geodetický workshop, počas ktorého bol celý areál zameraný, fotogrametricky zdokumentovaný a naskenovaný trojdimenzionálne. Výsledky meračských prác budú samostatne prezentované študentom Katedry archeológie počas zimného semestra v rámci hosťujúcej prednášky Ing. J. Orntha z geodetickej firmy ORNTH, s.r.o.
  V roku 2015 archeologický výskum a workshopy na hrádku Peťuša podporili: Ministerstvo kultúry SR – program Obnovme si svoj dom (podprogram 1.3) a Nadácia Tatra banky.

  Hrad Peťuša - informačná brožúra

  doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
  vedúca projektu letnej školy archeológie