Štúdium

Ukončené bakalárske práce v školskom roku 2016/2017Tatiana Daráková, názov práce: Kultúra so staršou lineárnou keramikou na Slovensku – stav bádania a perspektívy výskumu; školiteľ: doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
Peter Mandák, názov práce: Neolitická keramika z Radošiny a Bánoviec nad Bebravou, poloha Za rezervoárom vo svetle osídlenia regiónu Horného Ponitria; školiteľ: doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
Nikola Radová, názov práce: Archeologické doklady hier z doby rímskej na území Slovenska a severnej Panónie; školiteľ: Mgr. Dominik Repka, PhD.

Obhájené bakalárske práce v akademickom roku 2015/2016Barbora Jančiová: Spracovanie súboru mazanice z lokalít lengyelskej kultúry v Kiarove (okr. Modrý Kameň) a Dolných Našticiach (okr. Bánovce nad Bebravou). (školiteľ: doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD.)
Pavol Šaradín: Vybrané druhy šperku z germánskych hrobov z územia Slovenska. (školiteľ: Mgr. Dominik Repka, PhD.)
Bianka Vozárová: Sklo v živote človeka vo včasnom stredoveku. (školiteľ: Mgr. Zuzana Borzová, PhD.)

Obhájené bakalárske práce v akademickom roku 2014/2015Miloš Bordáč: Jelšovce - archeologické doklady osídlenia od praveku po stredovek.
Mária Bučková: Využívanie výšinných polôh v praveku až včasnom stredoveku v Turci a Žilinskej kotline.
Barbora Danielová: Predmety kultového významu (antropomorfná plastika, kubické dózičky/oltáriky, antropomorfné nádoby) lengyelskej kultúry na území Slovenska.
Daniel Javorek: Zvolen – Podborová – sídlisko kultúry s lineárnou keramikou.
Daniela Klbečková: Keramické depoty doby bronzovej.

Obhájené bakalárske práce v akademickom roku 2013/2014Nikola Hamašová: Výzdoba keramiky klasickej badenskej kultúry vo svetle nálezov z Plavých Vozokan-Armianske
Erika Kostolňáková: Zásobné jamy vo včasnom stredoveku na Slovensku
Lucia Šerešová: Praveké osídlenie na strednom Pohroní
Jakub Tamaškovič: Využitie výšinných polôh v praveku a včasnom stredoveku v regióne Liptova

Obhájené bakalárske práce v akademickom roku 2012/2013Michal Ontko: Dom vo včasnom stredoveku
Jakub Godiš: K problému vzťahov maďarovskej a věteřovskej kultúry na území medzi Moravou a Váhom
Adam Gašpar: Obilné jamy v praveku Slovenska
Denisa Diačiková: Ozdoby hrdla a hrude z keltských pohrebísk na juhozápadnom Slovensku
Matej Styk: Pohrebné obrady, úprava hrobovej jamy a tela zomrelého v dobe laténskej
Ján Bukovič: Prstene z rímskeho kastela v Iži
Martina Molnárová: Stav archeozoologického bádania na Slovensku: pravek až včasný stredovek
Matúš Melo: Archeologická topografia obce Jarok (v kontexte osídlenia príslušnej časti Nitrianskej pahorkatiny)
Ondrej Lauko: Živočíšna produkcia: prípadová štúdia na základe analýzy poľnohospodárskeho náradia z obdobia včasného stredoveku z územia Slovenska
Alica Javorková: Prípadové štúdie - bohaté hroby staršej fázy kultúr stredodunajských popolnicových polí
Denisa Krčová: Germánske sídlisko v Hurbanove. Analýza archeologických a archeobotanických nálezov

Obhájené bakalárske práce v akademickom roku 2011/2012Natália Danišová: Doklady remeselnej výroby na včasnostredovekých hradiskách na Slovensku
Michaela Myjavská: Pintadery v staršom praveku. Typovo-chronologická štúdia
Peter Debnár: Včasnostredoveké osídlenie lokality Dolná Strehová – Roveň
Martina Kušnírová: Zvieracia symbolika v strednom neolite
Peter Greksa: Zóny aktivít na opevnenom sídlisku Nitriansky Hrádok – Zámoček - prípadová štúdia

Obhájené bakalárske práce v akademickom roku 2007/2008Peter Horváth: Vývoj lengyelského domu.
Ľubica Kupcová: Výzbroj a výstroj avarského jazdca podľa výpovede hrobov z územia Slovenska.
Michaela Látková: Výzbroj keltského bojovníka podľa výpovede hrobov z územia Slovenska.
Katarína Vlaszatá: Stav bádania mladšej až neskorej doby laténskej (stupne LTC2 a LTD 1, 2) na juhozápadnom Slovensku.
Martina Zaujecová: Keramika zo sídlisk a pohrebísk včasnej a strednej doby laténskej (LTA, B a C1) na juhozápadnom Slovensku.
>>> späť na štúdium <<<