Štúdium


Ukončené magisterské práce v školskom roku 2016/2017Bc. Miloš Bordáč, názov práce: Možnosti výskumu moderných militárií; Školiteľ: Mgr. Pavol Šteiner, PhD.
Bc. Barbora Danielová, názov práce: Keramika lužickej kultúry z hradiska na Zobore v Nitre; školiteľ: prof. PhDr. Peter Romsauer, CSc.
Bc. Nikola Hamašová, názov práce: Voz a jeho doklady v badenskej kultúre; školiteľ: doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
Bc. Daniel Javorek, názov práce: Vrcholnostredoveká keramika z hradu Peťuša pri Zvolene; školiteľ: Mgr. Dominik Repka, PhD.
Bc. Erika Kostolňáková, názov práce: Kolové stavby v dobe bronzovej a halštatskej v strednom Podunajsku; školiteľ: prof. PhDr. Peter Romsauer, CSc.

Obhájené diplomové práce v akademickom roku 2015/2016Bc. Jakub Tamaškovič: Záhorie vo včasnom stredoveku - modelovanie sídelnej štruktúry s použitím GIS a štatistických metód (školiteľ: doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD.)
Bc. Denisa Krčová: Zdroje obživy, príprava jedál a stravovacie zvyklosti Germánov v strednom Podunajsku vo svetle historických a hmotných prameňov (školiteľ: doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD.)
Bc. Ondrej Lauko: Značky na dnách stredovekých nádob z územia Ponitria (školiteľ: Mgr. Dominik Repka, PhD.)

Obhájené diplomové práce v akademickom roku 2014/2015Ján Bukovič: Rímskoprovinciálne nálezy z germánskeho prostredia v predpolí rímskeho kastela v Iži.
Denisa Diačiková: Laténske sídlisko v Nitre-Šindolke. Chronologický vývoj a architektonická štruktúra.
Jakub Godiš: Prínos lokality Svätý Peter k poznaniu formovania sa mohylových kultúr v strednom Podunajsku.
Matúš Melo: Kruhové zemné stavby praveku – Rondel v lengyelskej kultúre.
Martina Molnárová: Deti vo včasnom stredoveku z pohľadu archeológie.
Michaela Myjavská: Laténske ozdoby a súčasti odevu so pseudofiligránovou výzdobou z územia Slovenska.
Michal Ontko: Kostená a parohová industria včasného stredoveku na Slovensku.
Matej Styk: Lokálne a regionálne rozdiely v pohrebných obradoch a v ríte na laténskych pohrebiskách v strednom Podunajsku.

Obhájené diplomové práce v akademickom roku 2013/20141. Bc. Peter Debnár: Terénne relikty spojené s ťažobnou a výrobnou činnosťou v pásme Štiavnických vrchov, Javoria a Pliešovskej kotliny
2. Bc. Natália Danišová: Ozdoby ramien, rúk a hrdla z obdobia včasného stredoveku na Slovensku
3. Bc. Martina Kušnírová: Vývoj a zmeny v pravekom osídlení údolí rieky Nitry
4. Bc. Enikö Valašeková: Nástroje k spracovaniu obilia v stredoveku na Slovensku

Obhájené diplomové práce v akademickom roku 2012/20131. Bc. Ladislav Chmelo: Západné vplyvy v halštatskej kultúre v severovýchodo-alpskej oblasti
2. Bc. Michaela Niklová: Pohreby a pohrebné zvyky kultúry s lineárnou keramikou v strednom Podunajsku
3. Bc. Zuzana Kaličiaková: Hospodárske objekty ako doklad rastlinnej a živočíšnej produkcie v stredoveku na území Slovenska
4. Bc. Zuzana Rejdovianová: Teória a metodológia v dejinách archeologického bádania na Slovensku v kontexte česko-slovenskej archeológie
5. Bc. Mária Švarbová: Sídelné formy v dobe laténskej na území Slovenska. Typovofunkčná klasifikácia
6. Bc. Pavol Bobek: Tematika sociálnej nerovnosti v slovenskej archeologickej spisbe – v kontexte nových prístupov a poznatkov
7. Bc. Michal Holeščák: Ochranná zbroj v dobe halštatskej
8. Bc. Katarína Šimunková: Úžitková keramika a archeozoologické nálezy z drevozemnej fázy rímskeho tábora v Iži

Obhájené diplomové práce v akademickom roku 2011/2012Marek Šútor: Prehistorické osídlenia a prírodné pomery stredného Považia. Terézia Tomašovičová: Zobrazenie človeka na keramike v strednom neolite.

Obhájené diplomové práce v akademickom roku 2007/2008Ľubomír Andrísek: Analýza sídelných areálov doby železnej a doby rímskej v Liptovskej kotline
Barbora Fábryová: Vývoj pohrebného rítu u naddunajských Slovanov vo včasnom stredoveku na území juhozápadného Slovenska
Peter Gábor: Košické pohrebisko
Marek Gere: Sídlisko bádenskej kultúry z Hurbanova- Bohatej- Pavlovho dvora
Jana Hlavatá: Hospodárske stratégie sídlisk v období včasného stredoveku na základe archeobotanickej analýzy a syntézy archeologických prameňov
Katarína Válová: Obraz duchovného sveta v pohrebnom ríte naddunajských Slovanov vo včasnom stredoveku
Lucia Žilincová: Pohrebiská lužickej kultúry v Jasenici (okr. Považská Bystrica) a Sedmerovci (okr. Ilava)
>>> späť na štúdium <<<