Štúdium


Profilové predmety

Metódy terénneho archeologického výskumu
Metódy analýzy archeologických prameňov
Najstaršie roľnícke kultúry
Civilizácia doby bronzovej
Civilizácia doby železnej – doba halštatská a doba laténska
Doba rímska a sťahovanie národov
Obdobie avarského kaganátu
Veľká Morava
Archeológia stredoveku
Praveké dejiny Európy
Európa v susedstve antických štátov
Stredná Európa vo včasnom a vrcholnom stredoveku


>>> späť na štúdium <<<