katedra

profil katedry

Katedra zabezpečuje výučbu v odbore praveká, predhistorická, včasnostredoveká a enviromentálna archeológia. Výučba sa realizuje ako interné bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium. Absolventi sa môžu uplatniť ako vedeckí a odborní pracovníci vo výskumných ústavoch, múzeách, na osvetových pracoviskách i v štátnej správe.
Tematické a obsahové zameranie výučby archeológie vychádza z geografickej polohy Slovenska, ktoré v praveku a vo včasnej dobe dejinnej bolo súčasťou kultúrneho systému Karpatskej kotliny a zároveň križovatkou medzi východnou a juhovýchodnou Európu a ostatnou časťou strednej a západnej Európy. S tým súvisí aj akcentovanie problematiky kultúrnych vplyvov, vzťahov a interakcií v danom priestore. Súčasný stav archeologického bádania na Slovensku posúva do popredia spracovanie sídliskovej problematiky. Preto sa venuje pozornosť aj riešeniu rôznych environmentálnych, ekonomických, demografických a iných otázok.
Katedra nadviazala kontakty a spolupracuje aj s viacerými domácimi i zahraničnými inštitúciami, múzeami doma i v zahraničí, katedrami archeológie.

história katedry

Študijný odbor archeológia sa z podnetu vedenia školy a Archeologického ústavu SAV začal vyučovať od r. 1992 na katedre histórie vtedajšej Vysokej škole pedagogickej. Výučba archeológie na bakalárskom stupni bola akreditovaná v r. 1994 a v roku 1996 výučba na magisterskom stupni a priznaná spôsobilosť rigorózneho pokračovania, doktorandského štúdia, habilitácií a inaugurácie. Do r. 1994 pôsobila na katedre histórie jediná stála pracovníčka s archeologickým vzdelaním a výučbu zabezpečovali externí prednášatelia z Archeologického ústavu SAV v Nitre. V zimnom semestri 1994 boli prijatí do stáleho pracovného pomeru ďalší pracovníci a na Katedre histórie utvorili dve oddelenia – histórie a archeológie. V  decembri 1996 sa z oddelenia konštituovala samostatná katedra archeológie. V roku 2004 bolo vytvorené oddelenie muzeológie a katedra bola premenovaná na katedru archeológie a muzeológie. Nakoľko sa v roku 2006 oddelenie muzeológie osamostatnilo, existuje katedra archeológie samostatne.

akreditácia

Katedra má akreditované magisterské jednoodborové štúdium archeológie s právom rigorózneho pokračovania a doktorandského štúdia. Štúdium archeológie je trojstupňové – bakalárske, magisterské a doktorandské. Podmienky na postup do jednotlivých stupňov vymedzuje študijný poriadok FF UKF doplnený o špecifiká študijného programu odboru.

výskumy a projekty

Vedeckú aktivitu pracoviska predstavujú individuálne a tímové projekty, realizované v rámci katedry, v spolupráci s  Archeologickým ústavom SAV i regionálnymi inštitúciami:

  • Komplexné spracovanie viacvrstvového pravekého sídliska v Barci.
  • Etnické interakcie na strednom Dunaji a ich prejavy v sídliskových štruktúrach v dobe halštatskej a rímskej.
  • Komplexné vyhodnotenie polykultúrnej lokality v Bučanoch. Etapa I. Sídlisko lengyelskej kultúry s rondelom a jeho postavenie v hierarchii osídlenia v mladom neolite.
  • Spolupráca na príprave monografií o dejinách Nitry a Topoľčian, Kroniky Slovenska.