Mgr. Noémi Pažinová, PhD.

doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.

email: nbpazinova@ukf.sk

profil:

špecializácia:
mladšia doba kamenná (neolit a eneolit)

vzdelanie:
2014 doc. v odbore archeológia (KARCH FF UKF Nitra) Názov habilitačnej práce: Život a smrť komunít lengyelskej kultúry

2011 PhDr. v odbore archeológia (KARCH FF UKF Nitra) Názov rigoróznej práce: Neolitická keramika zo sídliska Hurbanovo-Bohatá

2008 PhD. v odbore archeológia (FF UKF v Nitre)
Názov dizertačnej práce: Kultúrno-chronologické postavenie lengyelského sídliska v Bučanoch vo svetle keramického materiálu

2004 Mgr. študijný odbor: archeológia / učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: história; (FF UKF v Nitre)
Téma diplomovej práce: Osídlenie Komárňanského okresu (SK) a Komárňansko-Ostrihomskej župy (H) v dobe laténskej.


výuka:

  • tézy semestrálnych prednáškových cyklov na domácej katedre: dejiny praveku, najstaršie roľnícke kultúry, práca s keramickým materiálom, terénny prieskum
  • kurzy mimo Katedry archeológie FF UKF v Nitre: nemá

výskumné zámery a projekty:
A, GRANTY MLADÝCH - Hlavný riešiteľ
1. Registračné číslo projektu: GAM XVII/2005/FF
Názov projektu: Spracovanie keramiky zo sídliska lengyelskej kultúry v Bučanoch
Doba riešenia projektu: 01/2005 - 12/2005

2. Registračné číslo projektu: GAM XVI/2006/FF
Názov projektu: Analýza keramického materiálu zo sídliska lengyelskej kultúry v Bučanoch
Doba riešenia projektu: 01/2006 - 10/2006

3. Registračné číslo projektu: GAM I-07-211-02
Názov projektu: Medziregionálne vzťahy lengyelskej kultúry (Morava, Maďarsko, Rakúsko) a základe výsledkov analýzy keramiky z Bučian, okres Trnava
Doba riešenia projektu: 01/2007 - 11/2007

B, GRANT VEGA - Spoluriešiteľ
1. Registračné číslo projektu: 1/4544/07
Názov projektu: Polykultúrna lokalita Bučany - chronologické a kultúrne väzby Trnavskej pahorkatiny
Vedúci projektu: Prof. PhDr. Peter Romsauer, CSc.
Doba riešenia projektu: 01/2007 - 12/2009

2. Registračné číslo projektu: 1/0530/08
Názov projektu: Aplikácia etnobotanických a floristických výskumov v environmentálnej archeológii: možnosti a limity rekonštrukcie pravekých poľnohospodárskych praktík na základe údajov získaných v súčasnosti v oblastiach s pretrvávajúcim tradičným poľnohospodárstvom v Európe
Vedúci projektu: Mgr. Mária Hajnalová, PhD.
Doba riešenia projektu: 01/2008 - 12/2010

B, GRANT VEGA – Hlavný riešiteľ

Registračné číslo projektu: 1/0585/13
Názov projektu: Keramická produkcia neolitických a eneolitických komunít na strednom Dunaji
Vedúci projektu: PhDr. Noémi Pažinová, PhD.
Doba riešenia projektu: 01/2013 - 12/2016

B, GRANT INTERNATIONAL VISEGRAD FUND (IVF) – Hlavný riešiteľ

Registračné číslo projektu: 21010304
Názov projektu: CENTRAL EUROPEAN SUMMER SCHOOL OF ARCHAEOLOGY – Zvolen 2010: Deserted Castle
Vedúci projektu: PhDr. Noémi Pažinová, PhD.
Doba riešenia projektu: 25. 07. 2010 till 20. 08. 2010

Registračné číslo projektu: 21110326
Názov projektu: 2nd CENTRAL EUROPEAN SUMMER SCHOOL OF ARCHAEOLOGY: field surveys, excavation techniques and heritage
Vedúci projektu: PhDr. Noémi Pažinová, PhD.
Doba riešenia projektu: 01. 07. 2011 to 31. 10. 2011

Registračné číslo projektu: 21210041
Názov projektu: ARCHAEOLOGY FIELD SCHOOL 2012: Discovering past with special hands-on courses at the Deserted castle
Vedúci projektu: PhDr. Noémi Pažinová, PhD.
Doba riešenia projektu: 2. 7. 2012 till 18. 10. 2012

C, GRANT CGA (celouniverzitná grantová agentúra) - Hlavný riešiteľ
Registračné číslo projektu: I/17/2009
Názov projektu: Želiezovská osada v Hurbanove, časť Bohatá - kultúrno-chronologická štúdia
Doba riešenia projektu: 01/2009-12/2011

aktuálne medzinárodné projekty:
nemá

študijné pobyty:
2003 - Nemecko, Letný semester (01.04.2003 - 30.08.2003); Friedrich Schiller Universität, Jena; Filozofická fakulta, Katedra Prehistorických a protohistorických dejín (Lehrstuhl für Ur- und Frühgeschichte)
2005/2006 - Rakúsko, Zimný semester (1.10.2005-31.01.2006); Universität Wien, Viedeň; Filozofická fakulta, Inštitút prehistorických a protohistorických dejín (Institut für Ur- und Frühgeschichte)
2006/2007 - Česká republika, Zimný semester (1.10.2006-28.02.2007); Masarykova univerzita, Brno; Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie
apríl 2007 - Maďarsko, 1.04.2007-30.04.2007; Archeologický ústav Maďarskej akadémie vied, Budapešt
2007/2008 - Rakúsko, Zimný semester; Universität Wien, Viedeň; Filozofická fakulta, Inštitút prehistorických a protohistorických dejín (Institut für Ur- und Frühgeschichte)
október 2008 - Chorvátsko, University of Zadar, Zadar; Department of Archaeology


výber z publikačnej činnosti:
vybrané publikácie je možné stiahnuť na: https://ukf.academia.edu/NoemiPazinova

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstváchJán Beljak a kol : Pustý hrad vo Zvolene, Dolný hrad 2009 - 2014 ; recenzent: Alexander Ruttkay, Peter Romsauer. - 1. vyd. - Nitra: UKF, 2014. - 372 s. - ISBN 978-80-558-0734-8. [Beljak Ján (25%) - Beljak Pažinová Noémi (33%) - Beláček Boris (2%) - Golis Milan (2%) - Hunka Ján (2%) - Krištín Anton (2%) - Kohút Vladimír (1%) - Maliniak Pavol (4%) - Mordovin Maxim (3%) - Przybyla Marcin S. (5%) - Repka Dominik (8%) - Slámová Regina (3%) - Šimkovic Michal (3%) - Tóth Balázs (4%) - Žaár Ondrej (3%)]

Ján Beljak, Noémi Beljak Pažinová, Vladimír Mitáš : Stredné a horné Poiplie : svedectvo archeológie ; recenzent: Alexander Ruttkay, Jozef Vladár. - 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav, 2015. - 192 s. - ISBN 978-80-89315-64-2. [Beljak Ján (30%) - Beljak Pažinová Noémi (35%) - Mitáš Vladimír (35%)]

Gertrúda Březinová a kol : Neolitická osada Hurbanovo - Bohatá : Archaeologica Slovaca Monographiae, Catalogi, Tomus XIII. - Nitra: VEDA, 2011. - 273 s. - ISBN 978-80-89315-37-6. [Březinová Gertrúda (30%) - Beljak Pažinová Noémi (50%) - Ďuriš J. (5%) - Cheben M. (5%) - Hajnalová Mária (3%) - Vlačiky Martin (5%) - Jakab J. (2%)]

Noémi Beljak Pažinová, Ján Beljak : Archaeological investigation on the high-pressure Gas interconnection Pipeline SK-HU in 2013 : Life in Early Times or the World of Prehistoric Communities in Kiarov ; recenzent: Peter Romsauer, Alena Bistáková. - 1. ed. - Nitra: Archaeological Institute SAS, 2014. - 70 p. - ISBN 978-80-89315-56-7. [Beljak Pažinová Noémi (86%) - Beljak Ján (14%)]

Noémi Beljak Pažinová, Ján Beljak : O živote v minulosti alebo svet pravekých komunít v Kiarove : Archeologický výskum na stavbe VTL plynovodu SK/HU 2013 ; recenzent: Peter Romsauer, Alena Bistáková. - 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2014. - 70 s. - ISBN 978-80-89315-55-0. [Beljak Pažinová Noémi (86%) - Beljak Ján (14%)]

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisochNoémi Pažinová : The Lengyel culture settlement in Bučany : preliminary report on pottery processing. Documenta Praehistorica. - ISSN 1408-967X, Vol. 34, no. 14 (2007), p. 299-310.

Noémi Pažinová : Contribution to the Slovakian Early Lengyel setting. Acta Archaeologica Carpatica. - ISSN 0001-5229, No. 44, (2009), p. 21-35.

Noémi Pažinová, Alena Bistáková : (Un)Usual Neolithic and Early Eneolithic mortuary practices in the area of the North Carpathian Basin. In. Documenta Praehistorica XXXVII : Neolithic Studies. - ISSN 1408-967X, P. 147-159. [Beljak Pažinová Noémi (60%) - Bistáková Alena (40%)]

Ján Beljak, Noémi Pažinová, Marek Krapiec : Ungewöhnlicher Befund aus Zvolen - Čierne zeme (Slowakei). Recherches archeologiques. - ISSN 0137-3285, 2011, no. č. nouvelle serie 2, p. 241-257. [Beljak Ján (50%) - Beljak Pažinová Noémi (45%) - Krapiec Marek (5%)]

Ján Beljak, Pavol Maliniak, Noémi Pažinová : Zvolenský Pustý hrad vo svetle archeologického bádania (od amaterských výkopov až po začiatok systematického výskumu). Archaeologia Historica. - ISSN 0231-5823, Roč. 45, č. 36 (2011), s. 265-278. [Beljak Ján (34%) - Maliniak Pavol (33%) - Beljak Pažinová Noémi (33%)]

Ján Beljak, Noémi Pažinová : A zólyomi Puszta vár kutatásánok eredményei. In. Castrum : A Castrum Bene Egyesulet Hírlevele. - ISSN 1787-1093, Č. 15 (2012), s. 103-114. [Beljak Ján (50%) - Beljak Pažinová Noémi (50%)]

Ján Beljak, Noémi Pažinová : Die Wüste Burg bei Zvolen/Zólyom (Pustý hrad) in der mittleren Slowakei. Burgen und Schlösser – Zeitschrift fur Burgenforschung und Denkmalpflege. - ISSN 0007-6201, 2012, n. 3, s. 23-30. [Beljak Ján (50%) - Beljak Pažinová Noémi (50%)]

Dominik Repka, Noémi Pažinová : Vrcholnostredoveké sídliskové objekty z Podhorian-Sokolníkov. Archaeologia Historica. - ISSN 0231-5823, Roč. 37, č. 1 (2012), s. 273-288. [Repka Dominik (50%) - Beljak Pažinová Noémi (50%)]

Noémi Pažinová, Ján Beljak : A Zólyom melleti Peťuša (Petyusa) várának kutatása, 2013. In. Castrum : A Castrum Bene Egyesület folyóirata. - ISSN 1787-1093, Roč. 16, č. 1-2 (2013), s. 136-148. [Beljak Pažinová Noémi (80%) - Beljak Ján (20%)]

Noémi Pažinová, Ladislav Chmelo : Neue keramische Funde der Boleráz Gruppe aus Štúrovo-Sobieski Strasse und die Verbreitung der Boleráz/frühen Badener Kultur im unteren Grantal, Südwestslowakei. Acta Archaeologica Carpathica. - ISSN 0001-5229, Vol. 22, no. 47 (2012), s. 53-90. [Beljak Pažinová Noémi (80%) - Chmelo Ladislav (20%)]

Noémi Beljak Pažinová, Ján Beljak, Michal Šimkovic : Dobronya várának 2013. évi régészeti kutatása. In. Castrum : A Castrum Bene Egyesület folyóirata. - ISSN 1787-1093, Roč. 17, č. 2 (2014), s. 85-95. [Beljak Pažinová Noémi (54%) - Beljak Ján (31%) - Šimkovic Michal (15%)]

Noémi Beljak Pažinová : Pustý hrad vo Zvolene. Dolný hrad 2009-2014. Archaeologia historica. - ISSN 0231-5823, Roč. 40, č. 1 (2015), s. 312-313. [Beljak Pažinová Noémi (100%)]

Noémi Beljak Pažinová - Ján Beljak - Michal Šimkovic : Výskum hradu Dobrá Niva v rokoch 2013 a 2014. DOI 10.5817/AH2015-2-12. Archaeologia historica. - ISSN 0231-5823, Roč. 40, č. 2 (2015), s. 583-595. [Beljak Pažinová Noémi (80%) - Beljak Ján (10%) - Šimkovic Michal (10%)]

Čurný, M. / Jelínek, P. / Kopčeková, M. / Kožuchová, M. / Pažinová, N. / Vajdíková, K.: An experimental verification of making leather and skins in prehistory (in Slovak). In: Rekonstrukce a experiment v archeológii 4, Hradec Králové 2003, 105-108. (ISBN 978-80-239-0253-2)

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisochNoémi Pažinová : Začiatky poľnohospodárstva : The beginnin of agriculture. In. Daphne. - ISSN 1335-2091, roč. 8, č. 1 (2001), s. 27-28.

Noémi Pažinová : Forschungsstand der Latenezeitlichen Besiedlung der komarnoer Mikroregion in dem südlichen Teil der Donaubene. In. Studia Historica Nitriensia 13.2006. - ISBN 80-8094-068-1, S. 93-116.

Zuzana Borzová, Marian Čurný, Noémi Pažinová : Nové poznatky o stredovekom a novovekom osídlení Horných Lefantoviec a Kostolian pod Tribečom. Študijné Zvesti Archeologického ústavu SAV. - ISSN 0560-2793, Roč. 23, č. 47 (2009), s. 5-24. [Borzová Zuzana (35%) - Čurný Marian (30%) - Beljak Pažinová Noémi (35%)]

Noémi Pažinová, Zuzana Borzová : Osídlenie Kostolianskej doliny. In. Monumentorum Tutela. - ISBN 978-80-89175-36-9, Roč. 2009, č. 21, s. 29-44. [Beljak Pažinová Noémi (50%) - Borzová Zuzana (50%)]

Zuzana Borzová, Noémi Pažinová : Vybrané problémy súčasného poľnohospodártva v Sedmohradsku : (prípadová štúdia z obce Bezid). In. Ethnologia Actualis Slovaca : revue pre výskum kultúr etnických spoločenstiev. - ISSN 1336-569X, Roč. 11, č. 10 (2010), s. 169-187. [Borzová Zuzana (50%) - Beljak Pažinová Noémi (50%)]

Ján Beljak, Noémi Pažinová : Archeologické výskumy a prieskumy vo Zvolene a okolí. In. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2009. - ISSN 0231-925X, Roč. 38, č. 2 (2013), s. 28-38. [Beljak Ján (50%) - Beljak Pažinová Noémi (50%)]

Ján Beljak, Noémi Pažinová : Archeologický výskum v Hronovciach. In. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2009. - ISSN 0231-925X, Roč. 38, č. 1 (2013), s. 23-26. [Beljak Ján (50%) - Beljak Pažinová Noémi (50%)]

Ján Beljak, Noémi Pažinová : Hontiansky spečený val. In. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2009. - ISSN 0231-925X, Roč. 38, č. 2 (2013), s. 20-23. [Beljak Ján (50%) - Beljak Pažinová Noémi (50%)]

Noémi Pažinová a kol : Stredoveká cestná sieť v okolí Zvolenského Pustého hradu : analýza na základe antropogénnych reliéfnych foriem. In. Študijné Zvesti Archeologického ústavu Slovenskej Akadémie vied. - ISSN 0560-2793, Č. 54 (2013), s. 153-170. [Beljak Pažinová Noémi (50%) - Beljak Ján (10%) - Slámová Regina (30%) - Beláček Boris (10%)]

Ján Beljak, Noémi Pažinová : Výskum na dolnom hrade Pustého hradu vo Zvolene. In. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2009. - ISSN 0231-925X, Roč. 38, č. 3 (2013), s. 26-28. [Beljak Ján (50%) - Beljak Pažinová Noémi (50%)]

Noémi Pažinová, Martin Bóna, Ján Tirpák : Zaniknutý stredoveký hrádok v Nitrianskej Strede : výsledky archeologického, architektonicko-historického a geofyzikálneho výskumu. In. Študijné Zvesti Archeologického ústavu SAV v Nitre. - ISSN 0560-2793, Č. 53 (2013), s. 103-115. [Beljak Pažinová Noémi (50%) - Bóna Martin (30%) - Tirpák Ján (20%)]

Ján Beljak, Noémi Beljak Pažinová, Michal Šimkovic : Dolný Pustý hrad vo Zvolene. In. Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo. - ISSN 1335-4353, Roč. 63, č. 2 (2014), s. 9-15. [Beljak Ján (56%) - Beljak Pažinová Noémi (32%) - Šimkovic Michal (12%)]

Ján Beljak, Noémi Beljak Pažinová : Pustý hrad vo Zvolene - premeny hradného kopca od najstarších čias po súčasnosť. Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - ISSN 0044-4863, Roč. 48, č. 1 (2014), s. 48-52. [Beljak Ján (58%) - Beljak Pažinová Noémi (42%)]

Noémi Beljak Pažinová, Ján Beljak : Sídliskové objekty kultúry Makó-Kosihy-Čaka v Iži. Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre. - ISSN 1335-0102, Roč. 62, č. 1 (2014), s. 83-123. [Beljak Pažinová Noémi (95%) - Beljak Ján (5%)]

Noémi Beljak Pažinová, Matúš Melo : Archeologická prospekcia katastra obce Jarok. Študijné Zvesti Archeologického ústavu SAV. - ISSN 0560-2793, Roč. 57, č. 1 (2015), s. 57-78. [Beljak Pažinová Noémi (50%) - Melo Matúš (50%)]

Ján Beljak, Noémi Beljak Pažinová : Výskum drevozemného valu a priekopy na lokalite Zvolen-Drahy. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2010. - ISSN 0231-925X, Roč. 40, č. 4 (2015), s. 57-58. [Beljak Ján (50%) - Beljak Pažinová Noémi (50%)]

Ján Beljak, Noémi Beljak Pažinová, Martin Kvietok : Výskum na Pustom hrade vo Zvolene. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2010. - ISSN 0231-925X, Roč. 40, č. 2 (2015), s. 47-51. [Beljak Ján (50%) - Beljak Pažinová Noémi (25%) - Kvietok Martin (25%)]

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkochMária Hajnalová, Pavol ml. Eliáš, Noémi Pažinová : Ancient crop in modern world: traditional non-industrial cultivation methods and use of einkorn (Triticum monococcum) in modern Transylvania (Romania). In. Traditional agroecosystems ´05 : 1st International Conference and Satelite Workshops. September 16.-21. 2005, Nitra, Slovakia. - Nitra : SPU, 2007. - ISBN 978-80-8069-937-6, P. 196.

Pavol ml. Eliáš, Mária Hajnalová, Noémi Pažinová : Floristic composition of Triticum monococcum fields in Transylvania (Romania): preliminary results. In. Traditional Agroecosystems ´05 : 1st International Conference and Satelite Workshops. September 16,-21, 2005, Nitra, Slovakia. - Nitra : SPU, 2007. - ISBN 978-80-8069-937-6, P. 127-131.

Noémi Pažinová : Osídlenie Dobrej Nivy v dávnej minulosti (40 000 pred Kr. – 400 po Kr.). In. Spoznáváme Gavúrky : chránený areál v chotári obce Dobrá Niva. - Krupina : Nikara, 2009. - ISBN 978-80-970117-3-4, S. 8-9.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkochNoémi Pažinová : Výzdoba pohárikov stupňa Lengyel I zo sídliska v Bučanoch, okres Trnava. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2007, S. 45-54.

Noémi Pažinová : Bučany-Kopanice v kontexte lengyelského osídlenia Trnavskej pahorkatiny. Otázky neolitu a eneolitu 2011. - Olomouc : UP, 2012, S. 117-129.

Ján Beljak, Noémi Pažinová : Das Geheimniss der fruhmittelalterlichen Wälle im Zvolener Talkessel (Slowakei). In. Sötét idök rejtélyei : 6-11. századi régészeti emlékek a Kárpát-medencében és környékén. Tempora Obscura 3. - Békéscaba : Dr. Szatmári Imre megyei múzeumigazgató, 2012. - ISBN 978-963-7219-81-8, S. 297-324. [Beljak Ján (50%) - Beljak Pažinová Noémi (50%)]

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkochNoémi Pažinová : Sídlisko ľudu lengyelskej kultúry v Bučanoch : prezentácia numerického kódu a návrh databázy keramiky. In. Spoločenské vedy dnes : konferencia interných doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Nitra : UKF, 2007. - ISBN 978-80-8094-102-4, S. 171-178. [Beljak Pažinová Noémi (100%)]

Noémi Pažinová : Contribution to Lengyel I relative chronology. In. Panta Rhei : Studies in chronology and cultural development of South-Eastern and Central Europe in earlier prehistory presented to juraj Pavúk on the occasion of his 75. Birthday. - Bratislava : UK, 2010. - ISBN 978-80-223-2979-8, S. 227-238.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciáchNoémi Pažinová, Ján Beljak : Nálezy kultúry s lineárnou keramikou na strednom Pohroní - príspevok k osídleniu. In. Praehistorica XXIX. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí : sborník referátů z 28. zasedání badatelů pro výzkum neolitu a eneolitu (nejen) Čech, Moravy a Slovenska, Mělník 28.9. - 1.10. 2009- 2009. - ISBN 978-80-246-1846-3. - ISSN 0231-5432, S. 259-274. [Beljak Pažinová Noémi (60%) - Beljak Ján (40%)]

Martina Slamová et al : Dependence of the Medieval Settlements and Historical Roads to the Natural Environment Around the Deserted Castle in Zvolen (Slovakia). In. Procedia - Social and Behavioral Sciences : 3rd International Geography Symposium, GEOMED 2013, 10-13 June 2013, Antalya, Turkey. - ISSN 1877-0428, Vol. 120 (2014), online, p. 213-223. [Slámová Martina (20%) - Beláček Boris (20%) - Beljak Ján (20%) - Pažinová Noémi (20%) - Chudý František (20%)]

František Chudý et al : Identification of Historic Roads in the Forest Landscape by Modern Contactless Methods of Large-scale Mapping. DOI 10.5593/SGEM2014/B23/S10.023. In. SGEM 2014 : GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. : conference proceedings, 17-26, June 2014, Albena, Bulgaria. - Albena : STEF92 Technology, 2014. - ISBN 978-619-7105-12-4, P. 183-190. [Chudý František (20%) - Sadibol Jozef (16%) - Slámová Regina (16%) - Beláček Boris (16%) - Beljak Pažinová Noémi (16%) - Beljak Ján (16%)]

Noémi Beljak Pažinová : Kultúrne a chronologické vzťahy Stredného Pohronia v neolite a eneolite = Cultural and chronological relations of the central Gran river basin in the Neolithic and Aeneolithic ; recenzent: Miroslav Dobeš, Pavlína Kalábková. In. Neolitizace aneb setkání generací : soubor příspěvků z konference, kterou uspořádal Ústav pro archeologii ve dnech 13.-14. března 2014 v Praze. - Praha : UK, 2014. - ISBN 978-80-7308-538-4, S. 219-241.

Noémi Beljak Pažinová, Michaela Niklová, Ján Beljak : Deserted castle - Lower castle in Zvolen in the context of the Baden Culture settlement in Middle Gran region ; recenzent: Sławomir Kadrow, Albert Zastawny. In. Via Archaeologica - Special Edition : The Baden culture around the Western Carpathians: Proceedings from Conference, Krakow, 07 to 09.11.2012. - Kraków : Krakowski Zespół do Badań Autostrad, 2015. - ISBN 978-83-935207-3-2, P. 395-411. [Beljak Pažinová Noémi (45%) - Niklová Michaela (42%) - Beljak Ján (13%)]

Noémi Pažinová, Alena Bistáková : Die Bestattungssitten der Lengyel-Kultur im Lichte ausgewählter Beispiele aus der südwestlichen Slowakei. In. ‚Irreguläre‘ Bestattungen in der Urgeschichte: Norm, Ritual, Strafe? : Akten der Internationalen Tagung in Frankfurt a. M. vom 3. bis 5. Februar 2012. Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte Band 19. - Bonn : Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2013. - ISBN 978-3-7749-3862-2, S. 151-166.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciáchMarián Čurný, Noémi Pažinová : Výbava meštianskej domácnosti v novovekom Komárne. In. Rímsky kastel v Iži. Výskum 1978 -2008 : zborník príspevkov k 30. výročiu archeologického výskumu. - Bratislava : SAV, 2010. - ISBN 978-80-89315-32-1, S. 145-156. [Čurný Marián (50%) - Beljak Pažinová Noémi (50%)]

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstváchPeter Keresteš, Noémi Pažinová, Matúš Melo : Jarok v premenách času. - 1. vyd. - Nitra : EN ARS, 2013. - 272 s. - ISBN 978-80-970612-4-1. [Keresteš Peter (90%) - Beljak Pažinová Noémi (8%) - Melo Matúš (2%)]

Ján Beljak, Noémi Beljak Pažinová, Michal Šimkovic : Pustý hrad vo Zvolene a opevnenia v jeho okolí. - 1. vyd. - Zvolen : Mesto Zvolen, 2015. - 71 s. - ISBN 978-80-972057-0-6. [Beljak Ján (40%) - Beljak Pažinová Noémi (40%) - Šimkovic Michal (20%)]

BEF Odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)Noémi Pažinová : Nálezy z doby kamennej na lokalite Hronovce-Rúbaniská. In. Otázky neolitu a eneolitu našich krajín – 2010. - Bratislava : SAV, 2013. - ISBN 978-80-89315-43-7, S. 215-234.

Noémi Beljak Pažinová, Ján Beljak : Archeologické doklady osídlenia obce Železná Breznica a okolia. In. Železná Breznica : monografia obce. - Železná Breznica : Obecný úrad Železná Breznica, 2015. - ISBN 978-80-972154-6-0, S. 18-23. [Beljak Pažinová Noémi (90%) - Beljak Ján (10%)]

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Noémi Pažinová : Die Bandkeramik im Horner Becken (Niederösterreich) [recenzia]. In. Slovenská archeológia. - ISSN 1335-0102, Roč. 60, č. 1 (2012), s. 190-192. Rec. na: Franz Pieler: Die Bandkeramik im Horner Becken (Niederösterreich): Studien zur Struktur einer frühneolithischen Siedlungskammer. - Bonn : Habelt. Verlag, 2010. - 266. - ISBN 978-3-7749-3666-9.


Pažinová, N.: Začiatky poľnohospodárstva (The Beginning of Agriculture). In: Daphne, Časopis pre aplikovanú ekológiu 8/1, Bratislava 2001, 27, 28. (ISSN 1335-2091)

Čurný, M. / Jelínek, P. / Kopčeková, M. / Kožuchová, M. / Pažinová, N. / Vajdíková, K.: An experimental verification of making leather and skins in prehistory (in Slovak). In: Rekonstrukce a experiment v archeológii 4, Hradec Králové 2003, 105-108. (ISBN 978-80-239-0253-2)

Hajnalová, M. / Eliáš, P. / Pažinová, N.: Ancient crop in modern world: traditional non-industrial cultivation methods and use of einkorn (Triticum monococcum) in modern Transylvania (Romania). In: Brindza, J. (ed.),Traditional Agroecosystems ´05, 1th International Conference and Satelite Workshops. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2007, 122-126.

Hajnalová, M. / Eliáš, P. / Pažinová, N.: Floristic composition of Triticum monococcum fields in Transylvania (Romania): preliminary results. In: Brindza, J. (ed.),Traditional Agroecosystems ´05, 1th International Conference and Satelite Workshops. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2007, 127-131.

Pažinová, N.: Forschungsstand der Laténezeitlichen Besiedlung der Komarnoer Mikroregion in dem südlichen Teil der Donauebene. In: Studia Historica Nitriensia 13. Nitra 2007, 93-116. (ISBN 978-80-8094-068-1)

Pažinová, N.: The Lengyel culture settlement in Bučany (preliminary report on pottery processing). Documenta Praehistorica 34, Ljubljana 2007, 299-310. (ISSN 1408-967X)

Pažinová, N.: Výzdoba pohárikov stupňa Lengyel I zo sídliska v Bučanoch, okres Trnava. In: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Archeologické studie Univerzity Hradec Králové 1. Hradec Králové 2007, 45-54. (ISBN 978-80-7041-561-0)

Pažinová, N.: Sídlisko ľudu lengyelskej kultúry v Bučanoch. Prezentácia numerického kódu a návrh databázy keramiky. In: Spoločenské vedy dnes. Konferencia interných doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (externých doktorandov) FF UKF v Nitre, Nitra 2007, 171-178. (ISBN 978-80-8094-102-4)

Beljak, J. / Pažinová, N.: Archeologické náleziská v okolí obce Sucháň. In: Urban, P. (ed.): Prírodné dedičstvo obce Sucháň. Obecný úrad Sucháň, Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici, Katedra biológie a ekológie FPV UMB v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2008, 22-24. (ISBN 978-80-8083-692-4)

Pažinová, N.: Osídlenie Dobrej Nivy v dávnej minulosti (40 000 pred Kr. - 400 po Kr.). In: Slosiariková, M. / Zach, P.: Spoznáváme Gavúrky. Chránený areál v chotári obce Dobrá Niva. Nikara, Krupina 2009, 8, 9. (ISBN 978-80-970117-3-4)

Beljak, J. / Čurný, M. / Pažinová, N.: Novoveká keramika z lesných bystrín v Sucháni. In: Studia Historica Nitriensia 14. Nitra 2008, 31-42. (ISBN 978-80-8094476-6)

Baliová, H. / Beljak, J. / Pažinová, N.: Archeologická prospekcia vybraných lokalít dolného Pohronia. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku 2006, Nitra 2008, 21, 22. (ISBN 978-80-89315-12-3)

Pažinová, N.: Contribution to the Slovakian Early Lengyel setting. In: Acta Archaeologica Carpatica 44, Kraków 2009, 15 s. (ISSN 0001-5229)

Borzová, Z. / Pažinová, N.: Osídlenie Kostolianskej doliny. In: Monumentorum Tutela 21. Bratislava-Praha 2009, 29-44. (ISBN 978-80-89175-36-9)

Borzová, Z. / M. Čurný / N. Pažinová: Nové poznatky o stredovekom a novovekom osídlení Horných Lefantoviec a Kostolian pod Tribečom. Štud. Zvesti AÚ SAV 47, 2010, 5-24. (ISSN 0560-2793; ISBN 978-80-89315-23-9)

Bistáková, A. / Pažinová, N.: (Un)Usual Neolithic and Early Eneolithic mortuary practices in the area of the North Carpathian Basin. In: Documenta Praehistorica 37, Ljubljana 2010, 147-159. (ISSN 1408-967X)

Borzová, Z. / Pažinová, N.: Vybrané problémy súčasného poľnohospodártva v Sedmohradsku (prípadová štúdia z obce Bezid). Ethnologia Actualis Slovaca (Revue pre výskum kultúr etnických spoločenstiev) 10/2010, Trnava 2010, 169-187. (ISSN 1336-569X)

Čurný, M. / Pažinová, N.: Výbava meštianskej domácnosti v novovekom Komárne. In: Kuzmová, K. / Rajtár, J. (zost.): Rímsky kastel v Iži. Výskum 1978 -2008. Zborník príspevkov k 30. výročiu archeologického výskumu. Archaeologica Slovaca Monographiae. Communicationes, Tomus XII. Nitra 2010, 145-157. (ISBN 978-80-89315-32-1)

Beljak, J. / Maliniak, P. / Pažinová, N.: Zvolenský Pustý hrad vo svetle archeologického bádania (od amatérskych výkopov až po začiatok systematického výskumu). Archaeologia Historica 36/1, Brno 2011, 265-278. (ISSN 0231-5823)

Pažinová, N. / Beljak, J.: Nálezy kultúry s lineárnou keramikou na strednom Pohroní – príspevok k osídleniu. Contribution to LBK culture settlement in the middle Grain region. In: Praehistorica XXIX : Otázky neolitu a eneolitu našich zemí - 2009, Meľník 28.9.-1.10.2009. Roč. 2011, č. XXIX, s. 259-274.(ISBN 978-80-246-1846-3. ISSN 0231-5432)

Pažinová, N.: Contribution to Lengyel I chronology. In: P. Kalábková - B. Kovár - P. Pavúk - J. Šuteková (eds.): PANTA REI. Studies on the Chronology and Cultural Development of South-Eastern and Central Europe in Earlier Prehistory Presented to Juraj Pavúk on the Occasion of his 75th Birthday. Studia Archaeologica et Mediaevalia XI. Bratislava, 2010. (ISBN 978-80-223-2979-8)

Beljak, J. / Maliniak, P. / Pažinová, N. / Šimkovic, M.: Die Burg Pustý hrad bei Zvolen – eine Zeugin mittelalterlichen Lebens. Castrum Bene 12th International Castellological Conference, Ljubljana (28.9-2.10.2011), Book of Abstracts and Fieldtrip Guides, Ljubljana University Press, Faculty of Arts, Ljubljana 2011, 24-25. (ISBN 978-961-237-455-6)

Pažinová, N. / Beljak, J.: Summer School in Slovakia. In The European Archaeologist : The newsletter of EAA members for EAA members, issue no. 35, Summer 2011, p. 50-51. ISSN 1022-0135.

Březinová, G. / Pažinová, N.: Neolitická osada Hurbanovo - Bohatá. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2011. 273 s. Archaeologica Slovaca Monographiae, Catalogi, Tomus XIII. ISBN 978-80-89315-37-6.

Beljak, J. / Pažinová, N.: A zólyomi Puszta vár kutatásánok eredményei. Castrum – A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 15, Budapest 2012, 103-114. (ISSN 1787-1093)

Pažinová, N.: Bučany-Kopanice v kontexte lengyelského osídlenia Trnavskej pahorkatiny. In: Peška, J. / Trampota, F.: Otázky neolitu a eneolitu 2011, Mikulov-Olomouc 2012, 41-52. (ISBN 978-80-86989-19-8)

Beljak, J. / Pažinová, N.: Die Wüste Burg bei Zvolen/Zólyom (Pustý hrad) in der mittleren Slowakei. In: Burgen und Schlösser – Zeitschrift fur Burgenforschung und Denkmalpflege 3, Braubach 2012, 23-30. (ISSN 0007-6201)

Repka, D. / Pažinová, N.: Vrcholnostredoveké sídliskové objekty z Podhorian-Sokolníkov. Archaeologia Historica 37/1, Brno 2012, 273-288. (ISSN 0231-5823)

Pažinová, Noémi: Recenzia. In: Slovenská archeológia. - Nitra : SAV. - ISSN 1335-0102, Roč. LX, č. 1 (2012), s. 190-192. Rec. na: Franz Pieler: Die Bandkeramik im Horner Becken (Niederösterreich): Studien zur Struktur einer frühneolithischen Siedlungskammer. - Bonn: Habelt. Verlag, 2010. – 266s. (ISBN 978-3-7749-3666-9)

Pažinová, Noémi: Nálezy z doby kamennej na lokalite Hronovce-Rúbaniská. In: I. Cheben / M. Soják (eds.): Otázky neolitu a eneolitu našich krajín – 2010. Bratislava, SAV, 2013, 215-234. (ISBN 978-80-89315-43-7)