facebook_page_plugin

Študovňa

Od 5.12.2017 je sprístupnená knižnica a študovňa Katedry archeológie FF UKF v Nitre. Ide o vedeckú knižnicu, ktorá ponúka záujemcom o archeológiu, avšak predovšetkým študentom katedry, prezenčne študovať vedecké a odborné publikácie. Väčšinu z nich tvorí pozostalosť po Dr. Schubertovi, ostatné pochádzajú z rôznych zdrojov, predovšetkým ako dar od bývalých aj súčasných kolegov, bývalých študentov, ako výmenné exempláre od ostatných archeologických inštitúcií zo Slovenska, aj zo zahraničia.

Pre účely prevádzkovania knižnice a študovne si katedra archeológie vo svojej réžii prenajíma miestnosť v budove Slovenskej akadémie vied na Akademickej ulici. V súčasnosti obsahuje 5341 katalogizovaných kníh, z toho 1989 knižných publikácií a 827 periodík pochádza z pozostalosti Dr. Schuberta. Účelom prevádzkovania vlastnej knižnice je predovšetkým pomoc našim študentom pri štúdiu odbornej literatúry, ako aj snaha o zvýšenie vedeckého kreditu a o propagáciu katedry. Študovňa je prístupná podľa otváracích hodín.

 Rozvrh

 Vyhľadávanie v online knižnici

   Online literatúra

Prinášame prehľad odkazov na online databázy periodík a monografií užitočných nie len pri dištančnom štúdiu archeológie. 

Všeobecné odkazy 

Academia.edu   
ResearchGate  
Internet Archive Is a non-profit library of millions of free books, movies, software, music, websites, and more.
CEJSH Central European Journal of Social Sciences and Humanities
JSTORF (potrebná bezplatná registrácia; sťahovanie iba za poplatok)
Universitätsbibliothek Heidelberg E-Journals – databáza periodík z celého sveta a odkazy na nich aj s uvedením miery dostupnosti
                           link 2 E-Books

Slovensko

Cevnad  publikácie Archeologického ústavu SAV
Musaica archaeologica  
Zborník SNM – Archeológia  
Studia Historica Nitriensia (plne dostupné od roku 2016, roč. 20, č. 1)
Študijné Zvesti AÚ SAV  
Forum Historiae e-knižnica

Česká republika

Kramerius  Národní digitální knihovna (sprístupnené pre VŠ študentov len počas prerušeného prezenčného štúdia)
Akademie věd ČR  Digitální knihovna Akademie věd ČR
Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity hlavne zborníky a periodiká:
o Archaeologia historica
o Studia archaeologica Brunensia
o Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (E, Řada archeologicko-klasická, M, Řada archeologická)
Památky archeologické novšie čísla
                                 link 2 staršie čísla na Kramerius dostupné od roku 2001, roč. 53
Archeologické rozhledy dostupné od roku 2001, roč. 53  
                                link 2 staršie čísla dostupné v Digitální knihovna Akademie věd ČR)

Maďarsko

ARCANUM databáza otvorená do 16. apríla
HUNGARICANA  
REAL Library of the Hungarian Academy of Sciences
Akadémia Kiadó Na tomto mieste nájdete rôzne archeologické časopisy aj Archaeologiai Értesítő , Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae a pod. – všetko sprístupnené ako Open Acces
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae  
                                link 2  
Archaeologiai Értesítő  číšla za roky 1868-2009
                               link 2  
Elektrinikus Periodika Archívum databáza

Poľsko

RCIN  Archeologické publikácie z Poľska – monografie, zborníky, periodiká
Archeologia Polski  
Archaeologiae Historicae Fasciculi  
Acta Poloniae Historica  
Sprawozdania Archeologiczne  
Przegląd Archeologiczny  
Archaeologia Polona  
Acta Archaeologica Carpathica  

Rakúsko

Archaeologia Austriaca  voľne dostupné od roku 2017, č. 101
BMÖ Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich
STADTARCHÄOLOGIE WIEN

Nemecko

Jahrbuch des RGZM JAHRBUCH DES RÖMISCH-GERMANISCHEN ZENTRALMUSEUMS MAINZ
Archäologische Informationen
Germania Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts
Archäologisches Korrespondenzblatt
Fundberichte aus Baden-Württemberg
Palaeohistoria

Anglicko

CAA  Computer Applications & Quantitative Methods in Archaeology
Archaeological Journal  
European Journal of Archaeology  
Archaeopress voľné monografie

Spojené štáty Americké

American Antiquity  
AWOL THE ANCIENT WORLD ONLINE

Rusko

Archaeologija.ru  

AKTUÁLNE

Potvrdenie o archeologickej praxi

formulár

Sketchfab

Nové konto katedry archeológie na sketchfabe

Online vyhľadávač katedrovej knižnice

Katedrová knižnica (budova SAV, Akademická 2, miestnosť 46) disponuje online vyhľadávačom publikácií (k dnešnému dňu obsahuje 5341 zväzkov).V uvedenej verzii si môžu záujemcovia vyhľadať knihy, periodiká alebo záverečné práce podľa autora alebo názvu. Link na online knižnicu.

OZNAMY

Študovňa

DOČASNE ZAVRETÁ!

 

Online LITERATÚRA

 

Od začiatku letného semestra 2020 sa menia časy prístupu do katedrovej knižnice.

 

Utorok:  9:00-14:00

Streda: 12:00-17:00

Štvrtok:  9:00-14:00

Rozvrh hodín ZS 2020

Rozvrh hodín na zimný semester si môžete stiahnúť tu.

Video ikona

line

 

rozvrh hodin        kniznica         kon hodiny

©  Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2018
designed by Olidesign, s.r.o., webmaster: Z. Borzová, M. Fedor