facebook_page_plugin

Záverečné práce obhájené na katedre

Habilitačné práce

Mgr. Zuzana Borzová, PhD.: Kostolianska kotlina v premenách času.  Stav a perspektívy archeologického a interdisciplinárneho výskumu krajiny. Nitra 2017.
Mgr. Stanislava Gogová, PhD.: Kostolný cintorín v krásne. Tribečské spoločenstvo vo vrcholnom stredoveku. Nitra 2015.
PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.:
Mgr. Mária Hajnalová, PhD.: Počiatky poľnohospodárstva na Slovensku - pestovanie rastlín v mladšej a neskorej dobe kamennej. Nitra 2012

Dizertačné práce

PhDr. Ladislav Chmelo: Štruktúra spoločnosti halštatskej kultúry v severovýchodoalpskom priestore. Nitra 2018. Mgr. Jana Hlavatá: Rastlinné potraviny, ich produkcia, úprava a skladovanie v germánskom a rímsko-provinciálnom prostredí na území stredného Dunaja. Nitra 2017.
Mgr. Michaela Látková: Archeobotanika mikulčicko-kopčianskeho sídelného komplexu. Nitra 2015.
Mgr. Zuzana Zetochová: Variabilita pohrebných zvykov a problematika kultúrneho obrazu doby železnej v strednom Podunajsku. Nitra 2015.
Mgr. Ondrej Žaár: Modely sídliskových štruktúr v mladom paleolite na Západnom Slovensku. Nitra 2013.
Mgr. Július Vavák: Odraz včasnostredovekého duchovného sveta u naddunajských Slovanov v archeologických prameňoch. Nitra 2013.
Mgr. Dominik Repka: Odraz historických udalostí staršej doby laténskej v hrobovej výbave na keltských pohrebiskách v Karpatskej kotline. Nitra 2013.
Mgr. Bohuslav Šebesta: Sídelná stratégia Keltov a Germánov na území juhozápadného Slovenska. Nitra 2012.
Mgr. Stanislava Gogová: Prezentácia archeologických prameňov v múzejnom výstavníctve. Nitra 2010.
Mgr. Gabriela Brezňanová: Priestorová analýza vybraných typov laténskych spôn na území Karpatskej kotliny. Nitra 2009.
Mgr. Pavel Jelínek: Nálezy skeletov v sídliskových objektoch - ich interpretácia a význam. Nitra 2009.
Mgr. Noémi Pažinová: Kultúrno-chronologické postavenie lengyelského sídliska v Bučanoch vo svetle keramického materiálu. Nitra 2008.
Mgr. Martin Husár: Žrďové zbrane včasnostredovekého bojovníka v strednej Európe. Nitra 2008.
Mgr. Lukáš Roganský: Včasnostredoveký ženský šperk na Slovensku. Nitra 2007.
Mgr. Pavol Šteiner: Keramický inventár otomansko – füzesabonyského kultúrneho komplexu vo svetle nálezov z Barce I. Nitra 2007.        
Mgr. Zuzana Borzová: Poľnohospodárske náradia a nástroje v období 6.-12. storočia na území dnešného Slovenska. Nitra 2006.

Magisterské práce

Ukončené magisterské práce v školskom roku 2016/2017
Bc. Miloš Bordáč, názov práce: Možnosti výskumu moderných militárií; Školiteľ: Mgr. Pavol Šteiner, PhD.
Bc. Barbora Danielová, názov práce: Keramika lužickej kultúry z hradiska na Zobore v Nitre; školiteľ: prof. PhDr. Peter Romsauer, CSc.
Bc. Nikola Hamašová, názov práce: Voz a jeho doklady v badenskej kultúre; školiteľ: doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
Bc. Daniel Javorek, názov práce: Vrcholnostredoveká keramika z hradu Peťuša pri Zvolene; školiteľ: Mgr. Dominik Repka, PhD.
Bc. Erika Kostolňáková, názov práce: Kolové stavby v dobe bronzovej a halštatskej v strednom Podunajsku; školiteľ: prof. PhDr. Peter Romsauer, CSc.

Obhájené diplomové práce v akademickom roku 2015/2016
Bc. Jakub Tamaškovič: Záhorie vo včasnom stredoveku - modelovanie sídelnej štruktúry s použitím GIS a štatistických metód (školiteľ: doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD.)
Bc. Denisa Krčová: Zdroje obživy, príprava jedál a stravovacie zvyklosti Germánov v strednom Podunajsku vo svetle historických a hmotných prameňov (školiteľ: doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD.)
Bc. Ondrej Lauko: Značky na dnách stredovekých nádob z územia Ponitria (školiteľ: Mgr. Dominik Repka, PhD.)

Obhájené diplomové práce v akademickom roku 2014/2015
Ján Bukovič: Rímskoprovinciálne nálezy z germánskeho prostredia v predpolí rímskeho kastela v Iži.
Denisa Diačiková: Laténske sídlisko v Nitre-Šindolke. Chronologický vývoj a architektonická štruktúra.
Jakub Godiš: Prínos lokality Svätý Peter k poznaniu formovania sa mohylových kultúr v strednom Podunajsku.
Matúš Melo: Kruhové zemné stavby praveku – Rondel v lengyelskej kultúre.
Martina Molnárová: Deti vo včasnom stredoveku z pohľadu archeológie.
Michaela Myjavská: Laténske ozdoby a súčasti odevu so pseudofiligránovou výzdobou z územia Slovenska.
Michal Ontko: Kostená a parohová industria včasného stredoveku na Slovensku.
Matej Styk: Lokálne a regionálne rozdiely v pohrebných obradoch a v ríte na laténskych pohrebiskách v strednom Podunajsku.

Obhájené diplomové práce v akademickom roku 2013/2014
1. Bc. Peter Debnár: Terénne relikty spojené s ťažobnou a výrobnou činnosťou v pásme Štiavnických vrchov, Javoria a Pliešovskej kotliny
2. Bc. Natália Danišová: Ozdoby ramien, rúk a hrdla z obdobia včasného stredoveku na Slovensku
3. Bc. Martina Kušnírová: Vývoj a zmeny v pravekom osídlení údolí rieky Nitry
4. Bc. Enikö Valašeková: Nástroje k spracovaniu obilia v stredoveku na Slovensku

Obhájené diplomové práce v akademickom roku 2012/2013
1. Bc. Ladislav Chmelo: Západné vplyvy v halštatskej kultúre v severovýchodo-alpskej oblasti
2. Bc. Michaela Niklová: Pohreby a pohrebné zvyky kultúry s lineárnou keramikou v strednom Podunajsku
3. Bc. Zuzana Kaličiaková: Hospodárske objekty ako doklad rastlinnej a živočíšnej produkcie v stredoveku na území Slovenska
4. Bc. Zuzana Rejdovianová: Teória a metodológia v dejinách archeologického bádania na Slovensku v kontexte česko-slovenskej archeológie
5. Bc. Mária Švarbová: Sídelné formy v dobe laténskej na území Slovenska. Typovofunkčná klasifikácia
6. Bc. Pavol Bobek: Tematika sociálnej nerovnosti v slovenskej archeologickej spisbe – v kontexte nových prístupov a poznatkov
7. Bc. Michal Holeščák: Ochranná zbroj v dobe halštatskej
8. Bc. Katarína Šimunková: Úžitková keramika a archeozoologické nálezy z drevozemnej fázy rímskeho tábora v Iži

Obhájené diplomové práce v akademickom roku 2011/2012
Marek Šútor: Prehistorické osídlenia a prírodné pomery stredného Považia.
Terézia Tomašovičová: Zobrazenie človeka na keramike v strednom neolite.

Obhájené diplomové práce v akademickom roku 2007/2008
Ľubomír Andrísek: Analýza sídelných areálov doby železnej a doby rímskej v Liptovskej kotline
Barbora Fábryová: Vývoj pohrebného rítu u naddunajských Slovanov vo včasnom stredoveku na území juhozápadného Slovenska
Peter Gábor: Košické pohrebisko
Marek Gere: Sídlisko bádenskej kultúry z Hurbanova- Bohatej- Pavlovho dvora
Jana Hlavatá: Hospodárske stratégie sídlisk v období včasného stredoveku na základe archeobotanickej analýzy a syntézy archeologických prameňov
Katarína Válová: Obraz duchovného sveta v pohrebnom ríte naddunajských Slovanov vo včasnom stredoveku
Lucia Žilincová: Pohrebiská lužickej kultúry v Jasenici (okr. Považská Bystrica) a Sedmerovci (okr. Ilava)

Bakalárske práce

Ukončené bakalárske práce v školskom roku 2016/2017
Tatiana Daráková, názov práce: Kultúra so staršou lineárnou keramikou na Slovensku – stav bádania a perspektívy výskumu; školiteľ: doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
Peter Mandák, názov práce: Neolitická keramika z Radošiny a Bánoviec nad Bebravou, poloha Za rezervoárom vo svetle osídlenia regiónu Horného Ponitria; školiteľ: doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
Nikola Radová, názov práce: Archeologické doklady hier z doby rímskej na území Slovenska a severnej Panónie; školiteľ: Mgr. Dominik Repka, PhD.

Obhájené bakalárske práce v akademickom roku 2015/2016
Barbora Jančiová: Spracovanie súboru mazanice z lokalít lengyelskej kultúry v Kiarove (okr. Modrý Kameň) a Dolných Našticiach (okr. Bánovce nad Bebravou). (školiteľ: doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD.)
Pavol Šaradín: Vybrané druhy šperku z germánskych hrobov z územia Slovenska. (školiteľ: Mgr. Dominik Repka, PhD.)
Bianka Vozárová: Sklo v živote človeka vo včasnom stredoveku. (školiteľ: Mgr. Zuzana Borzová, PhD.)

Obhájené bakalárske práce v akademickom roku 2014/2015
Miloš Bordáč: Jelšovce - archeologické doklady osídlenia od praveku po stredovek.
Mária Bučková: Využívanie výšinných polôh v praveku až včasnom stredoveku v Turci a Žilinskej kotline.
Barbora Danielová: Predmety kultového významu (antropomorfná plastika, kubické dózičky/oltáriky, antropomorfné nádoby) lengyelskej kultúry na území Slovenska.
Daniel Javorek: Zvolen – Podborová – sídlisko kultúry s lineárnou keramikou.
Daniela Klbečková: Keramické depoty doby bronzovej.

Obhájené bakalárske práce v akademickom roku 2013/2014
Nikola Hamašová: Výzdoba keramiky klasickej badenskej kultúry vo svetle nálezov z Plavých Vozokan-Armianske
Erika Kostolňáková: Zásobné jamy vo včasnom stredoveku na Slovensku
Lucia Šerešová: Praveké osídlenie na strednom Pohroní
Jakub Tamaškovič: Využitie výšinných polôh v praveku a včasnom stredoveku v regióne Liptova

Obhájené bakalárske práce v akademickom roku 2012/2013
Michal Ontko: Dom vo včasnom stredoveku
Jakub Godiš: K problému vzťahov maďarovskej a věteřovskej kultúry na území medzi Moravou a Váhom
Adam Gašpar: Obilné jamy v praveku Slovenska
Denisa Diačiková: Ozdoby hrdla a hrude z keltských pohrebísk na juhozápadnom Slovensku
Matej Styk: Pohrebné obrady, úprava hrobovej jamy a tela zomrelého v dobe laténskej
Ján Bukovič: Prstene z rímskeho kastela v Iži
Martina Molnárová: Stav archeozoologického bádania na Slovensku: pravek až včasný stredovek
Matúš Melo: Archeologická topografia obce Jarok (v kontexte osídlenia príslušnej časti Nitrianskej pahorkatiny)
Ondrej Lauko: Živočíšna produkcia: prípadová štúdia na základe analýzy poľnohospodárskeho náradia z obdobia včasného stredoveku z územia Slovenska
Alica Javorková: Prípadové štúdie - bohaté hroby staršej fázy kultúr stredodunajských popolnicových polí
Denisa Krčová: Germánske sídlisko v Hurbanove. Analýza archeologických a archeobotanických nálezov

Obhájené bakalárske práce v akademickom roku 2011/2012
Natália Danišová: Doklady remeselnej výroby na včasnostredovekých hradiskách na Slovensku
Michaela Myjavská: Pintadery v staršom praveku. Typovo-chronologická štúdia
Peter Debnár: Včasnostredoveké osídlenie lokality Dolná Strehová – Roveň
Martina Kušnírová: Zvieracia symbolika v strednom neolite
Peter Greksa: Zóny aktivít na opevnenom sídlisku Nitriansky Hrádok – Zámoček - prípadová štúdia

Obhájené bakalárske práce v akademickom roku 2010/2011

Michal Holeščák:  Pohreby psov na sídliskách z doby rímskej na JZ Slovensku
Zuzana Kaličiaková: Plané rastliny ako kľúč k rekonštrukcii pravekých a stredovekých agrotechnických postupov (archeobotanika)

Obhájené bakalárske práce v akademickom roku 2007/2008
Peter Horváth: Vývoj lengyelského domu.
Ľubica Kupcová: Výzbroj a výstroj avarského jazdca podľa výpovede hrobov z územia Slovenska.
Michaela Látková: Výzbroj keltského bojovníka podľa výpovede hrobov z územia Slovenska.
Katarína Vlaszatá: Stav bádania mladšej až neskorej doby laténskej (stupne LTC2 a LTD 1, 2) na juhozápadnom Slovensku.
Martina Zaujecová: Keramika zo sídlisk a pohrebísk včasnej a strednej doby laténskej (LTA, B a C1) na juhozápadnom Slovensku.

AKTUÁLNE

Informácie o štátnych skúškach v akademickom roku 2017/2018

Bakalárske štúdium
Magisterské štúdium

Obhajoby PhDr. Ladislava Chmela

15.3.2018 sa na katedre archeológie konali obhajoby dizertačnej práce PhDr. Ladislava Chmela na tému: Štruktúra spoločnosti halštatskej kultúry v severovýchodoalpskom priestore.

Čítať ďalej...

ŠVOUČ 2018

Dňa 14.3.2018 sa  uskutočnila ŠVOUČ  - spoločné kolo Katedry muzeológie a Katedry archeológie FF UKF v Nitre. Za katedru archeológie súťažili tri naše študentky:

Čítať ďalej...

OZNAMY

Pozvánka na výskum na Bibracte

Voľné miesta pre študentov/ky archeológie v tíme UAM a UKF, ktorý skúma plochu na vrcholovom plateau oppida. Viac info na plagáte.

Pozvánka na študentskú konferenciu

Dávame do pozornosti konferenciu určenú pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, ktorá sa uskutoční v Olomouci, dňa 27.4.2018. Bližšie informácie tu.

line

 

rozvrh hodin        kniznica         kon hodiny

©  Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2018
designed by Olidesign, s.r.o., webmaster: Z. Borzová, M. Fedor