facebook_page_plugin

Výber ponúkaných študijných predmetov

- Praveká archeológia (Paleolit, Neolit a eneolit, Doba bronzová, Doba halštatská)
- Včasnodejinná archeológia (Doba laténska, Doba rímska a sťahovanie národov)
- Stredoveká archeológia (Veľká Morava, Avarský kaganát, Kristianizácia, Reálie)
- Environmentálna archeológia
- Metódy terénneho výskumu
- Nedeštruktívne metódy archeológia (prospekcia terénna i letecká, geofyzika)
- Paleoekonomické rekonštrukcie
- Archeobotanika (laboratórne cvičenia i praktické experimenty)
- Metódy analýzy sídelných i rituálnych areálov
- Muzeológia pre archeológov
- Počítačová podpora v archeológii
- Styčné vedné disciplíny v archeológii (Numizmatika, Antropológia, Pedológia)
- Materiálové praktikum
- Krajinná archeológia, ...

AKTUÁLNE

Deň otvorených dverí na Katedre archeológie

Katedra archeológie v rámci tohto celouniverzitného podujatia, dňa 15.2.2018 ponúka uchádzačom o štúdium archeológie, ako aj širokej verejnosti možnosť oboznámiť sa s katedrou archeológie, s vedným odborom archeológia, ako aj s možnosťami štúdia a následne aj s možnosťami uplatnenia absolventov.

Čítať ďalej...

Obhajoby minimových prác

Dňa 9.1.2018 sa na katedre uskutočnili obhajoby minimových prác dvoch doktorandov Katedry archeológie FF UKF v Nitre: Mgr. Kataríny Šimunkovej a Mgr. Jakuba Godiša.

Čítať ďalej...

OZNAMY

Pozvánka na študentskú konferenciu

Dávame do pozornosti konferenciu určenú pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, ktorá sa uskutoční v Olomouci, dňa 27.4.2018. Bližšie informácie tu.

Začiatok letného semestra

Dňa 12.2.2018 začína letný semester akademického roka 2017/2018. Rozvrh aj konzultačné hodiny nájdete web stránke.

ŠVOUČ 2018

Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť sa na Katedre archeológie FF UKF uskutoční 14. marca 2018. Zúčastniť sa môžu študenti všetkých ročníkov Bc aj Mgr štúdia.

Čítať ďalej...

line

 

rozvrh hodin        kniznica         kon hodiny

©  Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2018
designed by Olidesign, s.r.o., webmaster: Z. Borzová, M. Fedor