facebook_page_plugin

Počas štúdia získa poslucháč prehľad o pravekom a včasnodejinnom vývoji a osvojí si základy interdisciplinárnej spolupráce (geofyzika, paleobotanika, paleozoológia, antropológia, história, etnológia, numizmatika atď.) a práce s výpočtovou technikou. V oblasti poznania archeologických prameňov sa musí naučiť orientovať sa v ich základnej chronologickej a kultúrnej identifikácii a získať potrebný prehľad v odbornej literatúre. Oboznámi sa s platnými právnymi normami, ktoré legislatívne určujú prípravu a realizáciu základného terénneho výskumu a garantujú ochranu národného kultúrneho dedičstva. Osvojí si základné postupy a zručnosti pri dokumentácii nálezovej situácie a evidencie nálezového fondu.
So znalosťou základov metodiky archeologického bádania je spôsobilý analyzovať archeologické pramene a kontexty a zasadiť ich do súvislostí historického a kultúrneho vývoja Slovenska a Európy.

Čo ponúkame a v čom sme inovatívni?

PRAKTICKÁ ARCHEOLÓGIA

Súčasťou štúdia archeológie je materiálové praktikum a odborná terénna prax, ktorú zabezpečujeme počas semestrálnej výučby vo forme jednodňových terénnych aktivít (zberov a prospekcií) na vybraných archeologických lokalitách v okolí Nitry. V letných mesiacoch organizujeme archeologické výskumy na vedecké a dokumentačné účely prostredníctvom letnej školy archeológie na významných lokalitách na Slovensku i v zahraničí.
studium1

ARCHEOBOTANICKÉ LABORATÓRIUM

Laboratórium je vybavené dataprojektorom, digitálnymi váhami, stereoskopickými lupami a bádateľskými mikroskopmi, ktoré sú vybavené zariadením na dokumentáciu pozorovaných predmetov - kresliace zrkadlo a fotoaparát. Prístroje slúžia pri výučbe postupov a metód spojených s laboratórnou analýzou artefaktov (keramika, mazanica, kovy) a ekofaktov (kosti zvierat a rastlinné makrozvyšky). Študenti získavajú zručnosti a hlbšie poznatky o princípoch, postupoch a časovej náročnosti laboratórnej analýzy rôznych typov materiálov.
studium2

ODBORNÉ EXKURZIE

Počas štúdia sa každý študent zúčastní troch odborných exkurzií organizovaných na vybrané archeologické náleziská i inštitúcie (múzeá, archeoparky, skanzeny, výstavy, prednášky) na Slovensku i v zahraničí. Veľkej obľube sa tešia hlavne viacdňové špecializované exkurzie na významné lokality, ktoré sú známe z predná- šok. Ich osobné navštívenie, spoznanie terénu i nálezov “in situ” je neopakovateľným zážitkom.
studium3

AKTUÁLNE

Informácie o štátnych skúškach v akademickom roku 2017/2018

Bakalárske štúdium
Magisterské štúdium

Obhajoby PhDr. Ladislava Chmela

15.3.2018 sa na katedre archeológie konali obhajoby dizertačnej práce PhDr. Ladislava Chmela na tému: Štruktúra spoločnosti halštatskej kultúry v severovýchodoalpskom priestore.

Čítať ďalej...

ŠVOUČ 2018

Dňa 14.3.2018 sa  uskutočnila ŠVOUČ  - spoločné kolo Katedry muzeológie a Katedry archeológie FF UKF v Nitre. Za katedru archeológie súťažili tri naše študentky:

Čítať ďalej...

OZNAMY

Pozvánka na výskum na Bibracte

Voľné miesta pre študentov/ky archeológie v tíme UAM a UKF, ktorý skúma plochu na vrcholovom plateau oppida. Viac info na plagáte.

Pozvánka na študentskú konferenciu

Dávame do pozornosti konferenciu určenú pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, ktorá sa uskutoční v Olomouci, dňa 27.4.2018. Bližšie informácie tu.

line

 

rozvrh hodin        kniznica         kon hodiny

©  Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2018
designed by Olidesign, s.r.o., webmaster: Z. Borzová, M. Fedor