Archeológia pre verejnosť

koordinátor akcií za katedru:
Mgr. Zuzana Borzová, PhD.
(zborzova@ukf.sk; 0907 335 145)


Katedra archeológie sa okrem zabezpečovania výučby a realizácie archeologického výskumu podieľa na popularizácii archeológie vo viacerých sférach:

Spolupráca Katedry archeológie na filme "Doba bronzová"

V priebehu januára sa 2016 v Kine FilmEurope v Bratsilave konala premiéra hraného dokumentárneho filmu v troch častiach "Doba bronzová", na ktorého vzniku participovala aj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, a to prostredníctvom doc. Mgr. Márie Hajnalovej, PhD., z Katedry archeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre. V súčasnosti režisér filmu rokuje o predaji licencie RTVS a pripravuje sa nemecká a anglická mutácia.

viac o filme: http://kino.filmeurope.sk/klient-297/kino-77/stranka-1636/film-71374

fotky z premiéry: https://goo.gl/photos/Xm8NmoThLuAQXMJ26

Popularizácia archeológie na základných a stredných školách v Nitre

V rámci akcie Týždeň vedy a techniky na Slovensku Katedra archeológie FF UKF v Nitre usporiadala viacero podujatí o archeológii, ktoré boli venované deťom a mládeži.

Dobrodružné putovanie mladého archeológa minulosťou

Archeológia ako vedný odbor na Slovensku

Využitie prírodných metód v archeológii

Mladý archeológ na Nitrianskej letnej univerzite 2016

Katedra archeológie FF UKF v Nitre spolu s Brankom v rámci NLU pripravila pre mladých archeológov zaujímavý program o práci archeológa a archeologických nálezoch v Nitre a okolí v dobách minulých.
Deti sa zahrali na pravekých lovcov a jaskynných „umelcov“, modelovali praveké plastiky, mleli obilie na zrnotierke. Pomocou Brankových potuliek Nitrou spoznávali praveké a včasnodejinné nitrianske lokality a dávne kultúry nášho regiónu. Priučili sa aj niektorým prácam archeológa: skúmali praveké artefakty, rozpoznávali predmety z rôznych kovov pomocou detektora kovov a dokumentovali nálezy - kreslili črepy. Ako mladí archeobotanici skúmali obilné zrnká pod mikroskopom a poznávali rastlinné zvyšky v mazanici.

Mladý archeológ v rámci Nitrianskej letnej univerzity

Katedra archeológie sa po prvýkrát zapojila do projektu UKF, SPU a Mesta Nitry venovanému deťom cez prázdniny. V rámci programu „Mladý archeológ“ sme pripravili deťom celodenný projekt „Dobrodružné putovanie Branka za archeológiou“
Prostredníctvom chlapčeka Branka, ktorý putoval jednotlivými obdobiami od praveku po stredovek sme sa pokúsili ozrejmiť deťom základné informácie o jednotlivých časových horizontoch minulých období. K „výučbe“ boli využité vizuálne pomôcky, prezentácia, ako aj originálne archeologické hnuteľné pramene.
Deti boli do programu aktívne zapájané - pomáhali Brankovi prekonať úskalia, ktoré ho po ceste postihli. Pomohli nakresliť jaskynného býka, vyrábali neolitické domy, hľadali stratený prívesok princeznej Tilis z doby bronzovej, vyrábali keltské mince - Biateky, modelovali včasnostredoveké prasleny, kreslili Pibinov kostol.
Zlatým klincom programu boli stredovekí vojaci (kušostrelci a lukostrelci) so skutočnými zbraňami, ktoré si mohli deti sami vyskúšať. Okrem zážitkov si domov odniesli svoje výrobky a archeologické pexeso, ktoré by malo rodičov inšpirovať k letným výletom. Pexeso obsahuje archeologické lokality, ako múzeá v prírode, skanzeny, zrúcaniny hradov, múzeá z mnohých častí Slovenska, ktoré sú atraktívne aj pre detského návštevníka. Veríme, že sa nám podarilo deti inšpirovať!
Programu sa aktívne zúčastnili aj študenti (aj bývalí) katedry archeológie: Miloš Bordáč, Dano Javorek, Rišo Kelitka, Barbora Danielová a Danka Klbečková, ktorí pomáhali pri koncepcii, realizácii, ako aj samotnej výučbe.

Odborné prednášky

Ponúkame odborné prednášky určené v prvom rade pre deti materských, základných a stredných škôl, resp. záujmové mimoškolské inštitúcie.
V rámci nich realizujeme prednáškové cykly týkajúce sa:

  • významných slovenských a svetových objavov
  • práci archeológa a samotnej archeológie (podmorská, letecká, experimentálna, ....)
  • metód archeologického bádania (pre stredné školy): deštruktívna, nedeštruktívna archeológia, zákony, ...
  • regionálnych dejín a najzaujímavejších archeologických nálezov z regiónu
  • prezentácie výsledkov výskumov realizovaných Katedrou archeológie FF UKF v Nitre

Súčasťou prednášok pre deti je aj praktická časť, pozostávajúca z práce s archeologickým materiálom (s originálmi aj replikami).

Prednášky pre základné školy

Prezentácie výsledkov výskumu v obci Jarok, poloha Rybník

Odborný výklad v múzeách

Poskytujeme odborný výklad v múzeách (prispôsobený vekovej kategórii návštevníkov): v Ponitrianskom múzeu v Nitre a v Poľnohospodárskom múzeu v Nitre.

Sprievodcovstvo

Realizujeme prechádzky po Nitre spojené s odborným výkladom o najvýznamnejších lokalitách v rámci Nitry.

Výstavy

Katedra archeológie UKF sa podieľala na tvorbe výstavy Archeologické objavy zo Zvolenského Pustého hradu, ktorú spravuje a prevádzkuje mesto Zvolen.
Vystavených je tu v nových kovovo-sklenených vitrínach takmer 1 000 kusov nálezov z Horného hradu Pustého hradu (z výskumov V. Hanuliaka). Nálezy sú triedené do ôsmich tematických okruhov: >>> viac <<<


Projekty súvisiace s popularizáciou

Katedra je zapojená do viacerých projektov, pričom niektoré z nich sa dotýkajú aj sféry popularizácie. V tomto smere je najzaujímavejším projekt Cradles of European Culture – Francia Media Project 850–1050 (http://www.cradlesec.eu/cec2014/)
>>> viac <<<


Archeológia a turistika

Kostoliansky náučný chodník
Zámerom chodníka je propagácia archeologických lokalít, historických pamiatok, etnografických zaujímavostí a prírodných daností v Kostolianskej kotline a okolí.
>>> viac <<<

Náučný chodník Pustý hrad
Katedra archeológie UKF sa podieľala na obnovení náučného chodníka Pustý hrad, ktorý sa otváral 19. júna 2012. Na základe výsledkov nových výskumov boli doplnené a graficky upravené informačné tabule a ich počet sa zvýšil z pôvodných desiatich na dvadsať v dĺžke chodníka 6,4 km. Veľkým prínosom je, že informácie na tabuliach sú v slovenskom i anglickom jazyku, čím sa podarilo lokalitu priblížiť i zahraničným návštevníkom. V súčasnosti poskytuje náučný chodník návštevníkom informácie o flóre a faune hradného kopca, ako aj o výsledkoch historického, architektonicko-historického a archeologického bádania.

Náučný chodník Klížske Hradište – Vrchhora – Michalov vrch
Zatiaľ len ako trasa príjemnej 4 kilometrovej prechádzky sa nachádza plánovaný chodník v severnej časti pohoria Tribeč, v katastroch obcí Veľký Klíž a Kolačno, okres Partizánske.
>>> viac <<<

Iné (popularizačné) aktivity katedry:

Historické dni
V rámci Týždňa vedy Európskej únie sa pravidelne, už od roku 2003 uskutočňuje podujatie určené nielen pre študentov. Organizátormi tohto každoročného podujatia sú študenti a doktorandi Katedry histórie, Katedry muzeológie a Katedry archeológie.
Náplňou sú zaujímavé prednášky, ktoré sa obsahom, podaním, ako aj publikom líšia od „klasických“ prednášok. Azda preto sa stretávajú s veľkým ohlasom.

Jednorazové akcie- besedy, podujatia, ....

Pripravujeme:

Detský náučný chodník Kostolianskou kotlinou
Hlavným zámerom je propagácia tohto mikroregiónu prostredníctvom ďalšej cieľovej skupiny, ktorou sú deti prvého stupňa základných škôl. Takýto projekt okrem propagácie a prezentácie má aj svoje praktické využitie v edukačnom procese vo forme zapojenia tém chodníka do vlastných vzdelávacích programov miestnych škôl.
Trasa detského chodníka kopíruje základný okruh Kostolianskeho náučného chodníka s tými istými zastávkami, ktorých obsah je upravený podľa znalostí cieľovej skupiny.
Na tvorbe chodníka sa pracuje.

Spolupráca s IPEA o. z. - experimentálnou osadou Mokrý Kút vo Vyšnom Kubíne