akcie

plánované

uskutočnené • Materiálové praktikum - skúška zručnosti pravekých a stredovekých praktík
 • Popularizácia archeológie na základných a stredných školách v Nitre

  V rámci akcie Týždeň vedy a techniky na Slovensku Katedra archeológie FF UKF v Nitre usporiadala viacero podujatí o archeológii, ktoré boli venované deťom a mládeži.

  Dobrodružné putovanie mladého archeológa minulosťou

  Archeológia ako vedný odbor na Slovensku

  Využitie prírodných metód v archeológii

 • Letná škola archeológie: Hrádok Peťuša – workshopy a výskum 2015
  Už tradične, tento rok šiestu letnú sezónu, organizovala Katedra archeológie FF UKF od 13.7.2015 do 21.8. 2015 šiesty ročník projektu letnej školy archeológie. Účastníci projektu participovali na výskume stredovekého hrádku Peťuša v katastri obce Ostrá Lúka pri Zvolene, ktorý realizuje od roku 2011 Katedra archeológie pod vedením doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinovej, PhD. Študenti sa zároveň aktívne podieľali aj na archeologickom výskume Dolného hradu na kráľovskom hrade Pustý hrad vo Zvolene, ktorý je realizovaný pod vedením Archeologického ústavu SAV v Nitre (vedúci výskumu PhDr. Ján Beljak, PhD.). Oba hrady sú vo vizuálnom kontakte vo vzdialenosti približne 2 km vzdušnou čiarou.
  Projektu sa zúčastnilo vyše päťdesiat študentov zo Slovenska, Poľska (Uniwersytet Wrocławski), Maďarska (Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest) a z Moravy (Masarykova univerzita v Brne).
  Ako lektor a koordinátor projektu z UKF pôsobil aj Mgr. Dominik Repka, PhD. z Katedry archeológie a interní doktorandi Mgr. Ladislav Chmelo (odbor archeológia) a Mgr. Michaela Niklová (odbor slovenské dejiny). Na projekte participovali aj zahraniční lektori (Dieter Barz z Mainzu a Maxim Mordovin z ELTE v Budapešti).
  V roku 2015 sa archeologický výskum vrcholnostredovekého (14. – 15. storočie) ostrožného hrádku Peťuša (maximálne rozmery 40 × 20 m) sústredil na nádvorie, kde sa skúmali záverečné etapy existencie hrádku a stupeň deštrukcie v minulosti funkčných hospodárskych objektov. Objavili sme spodnú časť okrúhlej hlinenej piecky na kamennom základe ešte so zachovaným popolom uprostred. I keď jej vrchná časť (kupola) bola už zdeštruovaná, vieme povedať, že v minulosti slúžila aktívnej výrobnej činnosti (kováčstvo?) na hrádku. V jej blízkosti sa nachádzala prvá známa stredoveká minca objavená na tejto archeologickej lokalite. Ide o falzifikát strieborného denára uhorskej kráľovnej Márie z Anjou, ktorého originály boli razené v roku 1383. Na reverze minci je čitateľný nápis Regine vngarie a kráľovská koruna.
  Veľkým objavom roku 2015 bol aj nález cisterny, ktorej existenciu v blízkosti západnej hradby spoľahlivo potvrdila aktuálna sezóna výskumu. Ide o značne deštruovaný objekt, ktorý bol lemovaný opracovanými kamennými článkami, ktoré po zániku hrádku vo vrcholnom stredoveku (15. storočie) boli postupne vytrhávané a z areálu odnášané. Po tejto deštrukčnej činnosti vznikla v strednej časti nádvoria obrovská jama – kráter, ktorú sme dlho nevedeli funkčne zaradiť. Pomocou šikovných a pre archeológiu zapálených študentov sa podarilo štvrtinu objektu odkryť a prvýkrát cisternu identifikovať. Jej existencia bola na hradoch často nevyhnutná, nakoľko v horskom teréne na vrchole kopcov bolo v stredoveku veľmi dôležité zabezpečiť stály prísun vody pre obyvateľov, posádku i zvieratá, ktoré sa tu zdržiavali. Skúmali sme aj východný svah hrádku, kde bola identifikovaná pomerne dobre zachovaná hradba, ktorej šírka dosahuje takmer 2 m a na prvej spodnej severnej terase sme dokumentovali potenciálnu prístupovú cestu. Okrem terénneho výskumu sa na hrádku uskutočnil aj geodetický workshop, počas ktorého bol celý areál zameraný, fotogrametricky zdokumentovaný a naskenovaný trojdimenzionálne. Výsledky meračských prác budú samostatne prezentované študentom Katedry archeológie počas zimného semestra v rámci hosťujúcej prednášky Ing. J. Orntha z geodetickej firmy ORNTH, s.r.o.
  V roku 2015 archeologický výskum a workshopy na hrádku Peťuša podporili: Ministerstvo kultúry SR – program Obnovme si svoj dom (podprogram 1.3) a Nadácia Tatra banky.

  doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
  vedúca projektu letnej školy archeológie
 • Mladý archeológ v rámci Nitrianskej letnej univerzity
  Katedra archeológie sa po prvýkrát zapojila do projektu UKF, SPU a Mesta Nitry venovanému deťom cez prázdniny. V rámci programu „Mladý archeológ“ sme pripravili deťom celodenný projekt „Dobrodružné putovanie Branka za archeológiou“
  Prostredníctvom chlapčeka Branka, ktorý putoval jednotlivými obdobiami od praveku po stredovek sme sa pokúsili ozrejmiť deťom základné informácie o jednotlivých časových horizontoch minulých období. K „výučbe“ boli využité vizuálne pomôcky, prezentácia, ako aj originálne archeologické hnuteľné pramene.
  Deti boli do programu aktívne zapájané - pomáhali Brankovi prekonať úskalia, ktoré ho po ceste postihli. Pomohli nakresliť jaskynného býka, vyrábali neolitické domy, hľadali stratený prívesok princeznej Tilis z doby bronzovej, vyrábali keltské mince - Biateky, modelovali včasnostredoveké prasleny, kreslili Pibinov kostol.
  Zlatým klincom programu boli stredovekí vojaci (kušostrelci a lukostrelci) so skutočnými zbraňami, ktoré si mohli deti sami vyskúšať. Okrem zážitkov si domov odniesli svoje výrobky a archeologické pexeso, ktoré by malo rodičov inšpirovať k letným výletom. Pexeso obsahuje archeologické lokality, ako múzeá v prírode, skanzeny, zrúcaniny hradov, múzeá z mnohých častí Slovenska, ktoré sú atraktívne aj pre detského návštevníka. Veríme, že sa nám podarilo deti inšpirovať!
  Programu sa aktívne zúčastnili aj študenti (aj bývalí) katedry archeológie: Miloš Bordáč, Dano Javorek, Rišo Kelitka, Barbora Danielová a Danka Klbečková, ktorí pomáhali pri koncepcii, realizácii, ako aj samotnej výučbe.


 • Prednáška hosťa: 12.05.2015 od 11:00 a 13.05.2015 od 11:00, Katedra archeológie, prednášková miestnosť H -308
  Mgr. Peter Kováčik, Ústav archeologie Slezské Univerzity v Opavě, ČR

  utorok 12.5.2015
  1. Deskripčný kód středověké a novověké keramiky ze severní Moravy a Slezska – stav výzkumu.
  2. Moderní 3D dokumentace v záchranné archeologii (Osoblaha – příběh zapomenutých městských usedlostí.
  streda 13.5.2015
  3. Archeologický výzkum Opava – pivovar. Metodika a souhrn výsledků
  4. Živý svět mrtvých I – výsledky antropologického výzkumu novověkého hřbitova v Opavě
  5. Živý svět mrtvých II – výsledky archeologického výzkumu novověkého hřbitova v Opavě
 • ŠVOUČ 2015 Dňa 15.5.2015 sa uskutočnila spoločná sekcia ŠVOUČ Katedry archeológie a Katedry muzeológie.
  Katedru archeológie zastupovala práca J. Godiša (2. ročník, Mgr. štúdia) s názvom: Kultúrne zmeny v oblasti juhozápadného Slovenska počiatkom strednej doby bronzovej. V práci je riešená problematika prieniku polykultúrnych prvkov v stupni Reinecke BB1 do sídelného priestoru maďarovskej kultúry a ich vplyv na formovanie sa najstarších mohylových kultúr -- kritické zhodnotenie definície termínov "skupina Svätý Peter" (maďarovsko-mohylový horizont) a "fáza Dolný Peter" v severnom Zadunajsku". Školiteľom práce bol prof. PhDr. Peter Romsauer, CSc, oponentom prof. Jozef Bujna, CSc.
  Náš študent sa umiestnil na spoločnom prvom mieste.

 • Prednáška hosťa: 21.4.2015 od 11:30 do 15:45, Katedra archeológie, prednášková miestnosť H -308
  doc. PhDr. Radomír Tichý, CSc. z Katedry archeológie Univerzity Hradec Králové v Českej republike v miestnosti H-308:

  1. prednáška: Západná lineárna keramika (a postlineárny vývoj)
  2. prednáška: Transformačné procesy - problémy transformácie archeologických prameňov

 • Doktorandské kolokvium
  Dňa 22. 4. 2015 sa konalo V. doktorandské kolokvium Katedier archeológie slovenských univerzít a Archeologického ústavu SAV. Tohtoročné kolokvium organizovala Katedra klasickej archeológie priamo na pôde Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity.
  Kolokvium otvorili prodekan fakulty doc. Mgr. Ladislav Tkáčik OFMCap, PhD. a prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc. Katedru klasickej archeológie ďalej zastupovali prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc., doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc. a Mgr. Andrea Ďurianová, PhD.
  Doc. PhDr. Marie Dufková, CSc. reprezentovala Národné múzeum v Prahe. Jedinou zástupkyňou školiteľov dizertačných prác z ostatných inštitúcií bola doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD., ktorá zároveň moderovala prvý blok prednášok.
  Celodenný program kolokvia trval v rozmedzí od 10.00 do 15.00 hod. Počas programu vystúpilo jedenásť prednášajúcich, ktorí prezentovali čiastočné výsledky svojich dizertačných prác. Z Katedry archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa predstavili Michaela Niklová s prezentáciou Archeológia pravekých domácností a Jana Hlavatá s prezentáciou Rastlinné makrozvyšky v širšom kontexte na príklade germánskeho sídliska v Jevišovke.
  Okrem doktorandiek z UKF, svoje práce na kolokviu prezentovali doktorandi z Archeologického ústavu SAV v Nitre – Pavol Bobek, Terézia Vangľová, Michal Holeščák a Lucia Nezvalová. Katedru archeológie Univerzity Komenského v Bratislave reprezentovala Zuzana Litviaková a Katedru klasickej archeológie Trnavskej univerzity reprezentovali Tomáš Kolon a Tomáš Petráško. Po prvýkrát sa kolokvia zúčastnila Katedra histórie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorú reprezentovala Monika Humeňanská a tiež Slovenská technická univerzita v Bratislave prostredníctvom Lýdie Chovancovej.
  Okrem aktívnych účastníkov kolokvia sa ako poslucháči zúčastnili študenti archeológie, medzi nimi tiež doktorand Katedry archeológie UKF Ladislav Chmelo, Katedry archeológie UK Peter Apiar a Archeologického ústavu SAV Dominika Oravkinová.
  Záverečné slovo predniesla prof. Klára Kuzmová, ktorá zároveň kolokvium vyhodnotila ako úspešné. Tešíme sa na nasledujúci ročník.

 • Archeologický študentský seminár v Brne 17.04.2015

 • exkurzia Brno 24.2.2015


 • Prednáška hosťa: 27.02.2015 o 10:00, Katedra archeológie, prednášková miestnosť H-308
  Mgr. Pavol Jelínek, PhD.: Sladkovodné lastúrniky, artefakty z nich a ich symbolika v staršej dobe bronzovej na juhozápadnom Slovensku.
  V starších stupňoch doby bronzovej sa malakofauna a jej fosílie na starobronzových pohrebiskách vyskytujú bežne. Využitie lastúr je rôzne: šperk, symbolická hrobová príloha, rituálna potravina. Zaujímavý je ichj výskyt v porušených hroboch. Neskôr sa v nálezovom fonde sídlisk maďarovskej kultúry nachádzajú prevŕtané sladkovodné lastúry a artefakty z nich zložené (Devín, Budmerice). Nálezy tohto typu však absentujú na súdobých pohrebiskách.

 • Deň otvorených dverí UKF
  V rámci každoročne usporadúvanej februárovej akcie pod názvom „Deň otvorených dverí“ dňa 19.02.2015 pracovníci a študenti Katedry archeológie prezentovali svoje pôsobisko. Propagačné materiály, ako aj archeologické nálezy prevažne z katedrových výskumov boli vystavené pred aulou UKF, kde záujemcovia o štúdium mali možnosť získať informácie o katedre. O možnosti štúdia, spôsobe uplatnenia po štúdiu a o spôsobe prijatia na Katedru archeológie boli záujemcovia informovaní prostredníctvom prezentácie v aule UKF.
  Katedra archeológie FF UKF - leták

 • Archeologická exkurzia po lokalitách severozápadného Rumunska

  Koncom júna 2014, v dňoch 23. – 29., sa uskutočnila exkurzia Katedry archeológie po severozápadnom Rumunsku. Exkurziu organizovali doktorandky Jana Hlavatá a Michaela Látková, pod vedením pána profesora Petra Romsauera. Exkurzia bola povinná pre študentov 1., 2. a 4. ročníka, avšak sme veľmi radi, že sa zúčastnili aj študenti, ktorí predmet nemali povinný. Okrem toho sme s radosťou privítali účasť viacerých našich absolventov, tiež absolventov a zamestnancov Katedry archeológie Univerzity Komenského v Bratislave, študentov Masarykovej univerzity v Brne, medziodborových študentov UKF a tiež zamestnancov iných archeologických inštitúcií (AU SAV Nitra, SAHI Bratislava, SNM Martin).

Konferencie a prednášky:

Historické dni

Misia v Kuvajte

Exkurzie

 • 2014 Rumunsko
 • 2013 Staré Město, Modrá u Velehradu, Mikulčice, Kopčany
 • 2012 Nitriansky Hrádok, Nové Zámky, Komárno, Štúrovo, Ostrihom, Svodín
 • 2011 VÉRTESSZÖLLÓS, BUDAPEST, Aquincum
 • 2009 Rakúsko dopísať(Stillfried, Asparn)
 • 2009 Bratislava - hrad a Gerulata - 8.október 2009
 • 2009 Rakúsko - leto 2009
 • 2008 Bratislava 04.04.2008
 • 2007 Východné Slovensko (jún 2007)

Iné