aktuality

 • Oznam
Oznamujeme Vám že vyšla nová publikácia k životnému jubileu Prof. PhDr. Petra Romsauera, CSc.: Studia Historica Nitriensia 2017, ročník 21, Supplementum - Sedem decénií Petra Romsauera.


 • Oznam:

Ukončené bakalárske a magisterské práce v školskom roku 2016/2017 (*.docx)

 • Rozvrh hodín:
Rozvrh hodín – letný semester 2016/2017 (*.pdf)

 • Oznam:

13. KEA - 13. Konferencia Environmentálnej Archeológie

Pozývame Vás na konferenciu 13. KEA - 13. Konferencia Environmentálnej Archeológie, ktorá sa bude konať v dňoch 6. – 7. februára 2017 na Katedre archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

13. KEA - KNIHA ABSTRAKTOV (*.pdf)


 • Oznam:

Pozvánka na podujatie realizované v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016 - Historické dni 2016 - Hradné dni, ktoré sa bude konať dňa 8.11.2016 (*.pdf)

Pozvánka na odborné prednášky o možnostiach a perspektívach interpretácie LIDARových dát v archeológii realizované v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016, ktoré sa budú konať dňa 10.11.2016 (*.pdf)

 • Oznam:

Počítačová podpora v archeológii

V roku 2016 získala Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre finančný príspevok v hodnote 3 000 Eur na realizáciu projektu „Počítačová podpora v archeológii“ (č. 2015vs028) prostredníctvom grantového programu „Kvalita vzdelávania“ Nadácie Tatra banky. Tieto prostriedky boli využité na zlepšenie vyučovacieho procesu a kvality vzdelávania v oblasti počítačovej podpory na Katedre archeológie. V rámci projektu bol zakúpený grafický počítačový softvér CorelDraw Graphics Suite X6 Education s 15 licenciami. Uvedený program slúži, predovšetkým na hodinách „Počítačovej podpory v archeológii“, pre študentov archeológie na získanie základných zručností pri grafickom spracovávaní a prezentovaní archeologických nálezových situácií a nálezov v 2D grafickom rozhraní. Prostredníctvom projektu sa zrealizoval aj nákup piatich školských stolových počítačov. Tri z nich boli zakúpené z finančného príspevku Nadácie Tatra banky. Zvyšné dva boli zaobstarané z prostriedkov Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá sa týmto do projektu aj sama finančne zapojila. Veríme, že aj vďaka podpore tohto projektu budú študenti po úspešnom absolvovaní štúdia lepšie pripravení na prácu archeológa.

Text, Foto: D. Repka


 • Oznam:

článok a výskume katedry archeológie FF UKF Nitra vo Zvolene

 • Oznam:

Konzultačné hodiny - zimný semester 2016/2017 (*.pdf)

 • Oznam:

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích,
Moravskoslezským krajem, Slezským zemským muzeem,
Opavskou kulturní organizací, p. o. a se Statutárním městem Opava

si Vás dovoluje pozvat na

1. ročník mezinárodní konference na téma: Archeozoologie - nálezy zvířat v archeologických situacích

Konference se uskuteční ve dnech 16. až 18. května 2017 v prostorách Obecního domu v Opavě (Ostrožná 46).

Pozvánka a prihláška (*.docx)


 • Oznam:

Výskumy katedry archeológie FF UKF Nitra v médiách

 • Oznam:

Katedra archeológie oživila dávnych bojovníkov v Ladiciach

V rámci kultúrneho podujatia „Ladice v premenách času“, ktoré sa uskutočnilo 1.10.2016 v obci Ladice, Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre usporiadala medzinárodný archeologický workshop. Celé poobedie sa nieslo v duchu bojovníkov, ktorí zasiahli do diania tejto obce v určitých etapách praveku a stredoveku. Zo staršej doby železnej to boli bojovníci z hradiska na Malom a Veľkom Lysci, zo včasného stredoveku strážcovia Kostolianskej kotliny z 9. storočia a z vrcholného stredoveku tajomní Kumáni.
Gro programu bolo venované deťom, pre ktoré boli pripravené rôzne aktivity. Najpútavejšou z nich bola nepochybne rekonštrukcia života ľudí v praveku a v stredoveku v rôznych podobách.
Prostredníctvom posterovej prezentácie, výstavy a prednášok boli širokej verejnosti prezentované aj archeologické nálezy a náleziská, ako aj práca archeológov v Ladiciach a celej Kostolianskej kotline. Predstavené boli aj publikácie, mnohé z pier zamestnancov Katedry archeológie, ktoré na vedeckej úrovni prezentujú archeologické bádanie v Kostolianskej kotline. • Oznam:

Krst novej publikácie

Dňa 1.10.2016 sa v Kostoľanoch pod Tribečom uskutočnil krst novej publikácie „Sprievodca po Kostolianskom náučnom chodníku (Gýmeš – Kostolianske lúky)“. Ide o odborne spracované polytematické dielo obsahujúce informácie o prírode, kultúrnych danostiach, historických udalostiach a archeologických lokalitách a nálezoch v Kostolianskej kotline. Tie sú súčasťou jednotlivých zastávok náučného chodníka, ktorý) je určený pre peších turistov, pričom jeho trasa kopíruje riadne turistické značené chodníky. Na realizácii chodníka, príprave sprievodcu, ako aj príprave krstu sa výrazne podieľala, okrem obce Kostoľany pod Tribečom a Pamiatkového úradu SR, aj Katedra archeológie FF UKF v Nitre.


 • Rozvrh hodín:
Rozvrh hodín – zimný semester 2016/2017 (*.pdf)

 • Oznam:

Letné aktivity katedry v médiách a na sociálnych sieťach:

Výskum katedry od 19:46 minúty: http://www.ta3.com/clanok/1088675/dobre-spravy-z-5-augusta.html
Nitrianska letná univerzita od 4:07 minuty: https://www.facebook.com/NLU2014/?fref=ts
Prevoz kníh z Nemecka od 22:49 minúty: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/9936/102202

 • Oznam:

Mladý archeológ na Nitrianskej letnej univerzite 2016
Katedra archeológie FF UKF v Nitre spolu s Brankom v rámci NLU pripravila pre mladých archeológov zaujímavý program o práci archeológa a archeologických nálezoch v Nitre a okolí v dobách minulých.
Deti sa zahrali na pravekých lovcov a jaskynných „umelcov“, modelovali praveké plastiky, mleli obilie na zrnotierke. Pomocou Brankových potuliek Nitrou spoznávali praveké a včasnodejinné nitrianske lokality a dávne kultúry nášho regiónu. Priučili sa aj niektorým prácam archeológa: skúmali praveké artefakty, rozpoznávali predmety z rôznych kovov pomocou detektora kovov a dokumentovali nálezy - kreslili črepy. Ako mladí archeobotanici skúmali obilné zrnká pod mikroskopom a poznávali rastlinné zvyšky v mazanici.
 • Oznam:

Archeologický workshop na hrade Hrušov
Katedra archeológie UKF v Nitre realizuje v termíne 4.7. až 15.7. 2016 archeologický výskum na hrade Hrušov v katastri obce Hostie, okres Zlaté Moravce v rámci tzv. „archeologických workshopov na hrade Hrušov“.
Pôvodný gotický hrad vznikol na sklonku 13. storočia a spájaný je s rodom Čákovcov. Jeho dejiny sa píšu až do začiatku 18. storočia, keď postupne chátra a mení sa na zrúcaninu. Katedra archeológie sa v tejto sezóne sústredí na východný hradný palác, ktorý bol vybudovaný počas rozsiahlych renesančných prestavieb v 16. storočí. Cieľom výskumu je rozšírenie našich poznatkov o stavebnej dispozícii interiéru paláca, vrátane zistenia umiestnenia a stavu pôvodnej podlahy a spresnenia ďalších otázok týkajúcich sa prestavieb a datovania paláca. Výskum stanoví zachované pamiatkové hodnoty objektu, čím umožní prípravu postupnej obnovy kultúrnej pamiatky.
Výskum sa uskutoční pod vedením Mgr. Dominika Repku, PhD. a PhDr. Pavla Šteinera, PhD. Na workshope budú participovať dobrovoľníci zo združenia na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja – LEUSTACH. • Oznam:

Doktorandské kolokvium
Dňa 28. júna 2016 sa na Katedre archeológie uskutočnilo kolokvium interných doktorandov odboru 2.1.25 archeológia. Naši doktorandi: Mgr. D. Bešina, Mgr. L. Chmelo a Mgr. M. Styk prezentovali doterajšie postupy a výsledky svojich dizertačných prác. Prezentácie striedali diskusie na dané témy hlavne z radov komisie. Komisia pozostávala z členov odborovej komisie príslušného doktorandského štúdia: prof. PhDr. J. Bujna, CSc.; doc. Mgr. M. Hajnalová , PhD.; prof. PhDr. P. Romsauer, CSc.; doc. PhDr. N. Beljak Pažinová, PhD.; prof. PhDr. E. Wiederman, CSc.; doc. PhDr. S. Gogová, PhD.; doc. PhDr. P. Ivanič, PhD.; doc. PhDr. G. Březinová, CSc.; PhDr. V. Mitáš, CSc. a z hostí.


 • Oznam:

Katedra archeológie UKF získala vedeckú knižnicu z Nemecka
Katedra archeológie dostala do daru významnú vedeckú knižnicu - pozostalosť Dr. Eckeharta Schuberta (1934-2006), ktorý bol dlhoročným vedeckým pracovníkom Rímsko-germánskej komisie Nemeckého archeologického ústavu vo Frankfurte nad Mohanom. Knižnica obsahuje výnimočné antikvárne kusy z 19. a prvej polovice 20. storočia, početné monografie tematicky zamerané na praveké a protohistorické obdobia a edície hodnotných časopisov. Knižnú pozostalosť venovala našej katedre pani Anna Helena Schubertová, aby poslúžila ako vyučovacia pomôcka „krásneho odboru archeológia“. Aj na tomto mieste chceme vyjadriť našu hlbokú vďačnosť manželom Eckehartovi a Anne Helene Schubertovcom za tak hodnotný dar.
Filozofická fakulta UKF nemá v súčasnosti voľné kapacity na umiestnenie takého počtu kníh a tento fond nebolo možné umiestniť ani v centrálnej Univerzitnej knižnici UKF, nakoľko to nezapadá do rozvojových zámerov knižnice. Katedra archeológie sa však napriek tomu rozhodla postupne vybudovať vlastnú študovňu, ktorá spropaguje naše pracovisko a zvýši jeho vedecký kredit. Ako prvý krok sme si od júna 2016 prenajali samostatnú miestnosť v budove Slovenskej akadémie vied v Nitre, kde pracovníci a študenti katedry budú katalogizovať a spracovávať získaný súbor.
Prevoz kníh z Nemecka uskutočnila prepravná spoločnosť MIBAeu s.r.o. Nitra a sponzorsky zabezpečila firma Geoaktuál s.r.o., ktorým patrí naše uznanie a poďakovanie.


 • Oznam:

9. mája 2016 bola na Oponickom hrade (13. – 17. storočie), v okrese Topoľčany, zahájená druhá výskumná sezóna pod vedením Katedry archeológie FF UKF v Nitre. Výskum je iniciovaný, tak ako minulý rok, plánovanou pamiatkovou obnovou časti hradu, ktorú zabezpečuje občianske združenie Apponiana. Počas tejto sezóny bude skúmaná najmä východná časť hradu – východný múr II. severovýchodného neskororenesančného paláca a východný úsek II. hradbového múru. Plánuje sa doskúmanie interiéru a exteriéru útočištnej veže z 13. storočia. V západnej časti hradu sa výskum zameria na dverný otvor v západnom krídle IV. juhozápadného renesančného paláca a priečneho múru v severozápadnej časti hradného nádvoria.


 • Oznam:
Dni Antona Točíka

Dňa 15.6.2016 sa v Archeologickom ústave SAV v Nitre uskutočnilo podujatie pod názvom „Dni Antona Točíka“. Súčasťou programu bolo vyhlásenie víťazov súťaže o Cenu Antona Točíka pre mladého tvorivého pracovníka a následne odovzdávanie cien. Prvé miesto v tejto vedeckej súťaži získal odborný asistent Katedry archeológie FF UKF v Nitre Mgr. Dominik Repka, PhD. za svoju monografiu s témou „Odraz historických udalostí staršej doby laténskej v hrobovej výbave na keltských pohrebiskách v Karpatskej kotline“. Kolegovi srdečne gratulujeme !!!!
 • Oznam:
Letná škola archeológie 2016

V termíne od 18.7.2016 do 12.8.2016 sa uskutoční letná škola archeológie 2016 na Pustom hrade vo Zvolene a hrade Petuša, ktorú organizuje Katedra archeológie UKF v Nitre.
Pre prvý a druhý ročník Bc štúdia a štvrtý ročník Mgr štúdia odboru archeológia na UKF je účasť na letnej škole povinná v rozsahu 3 týždne (t.j. 15 pracovných dní).
Ostatní záujemcovia sa môžu prihlasovať do 17.6.2016 na mail koordinátorky projektu doc.PhDr. Noémi Beljak Pažinovej, PhD.: nbpazinova@ukf.sk

V rámci projektu je pre všetkých účastníkov zabezpečená bezplatná celodenná strava vo Zvolene a bezplatné ubytovanie na vysokoškolskom internáte vo Zvolene!

Súčasťou letnej školy sú aj prednášky odborníkov a workshopy.

Každý účastník po absolvovaní dostane na pamiatku tričko s logom letnej školy!

Partnermi letnej školy archeológie 2016 sú:
Mesto Zvolen, SK
Trnavská univerzita v Trnave, Katedra klasickej archeológie, SK
Múzeum Archeologiczne w Krakowie,PL
Katedra archeológie, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, CZ
Slezská univerzita v Opavě, Ústav archeológie, CZ
Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest, Régészettudományi Intézet, HU • Oznam:
Dňa 17.5.2016 sa ukutoční hosťujúca prednáška Dr. habil. Zsolta Molnár Kovácsa z Babes Bolyai University v Rumunsku od 12:00 v H-308.
Téma:
-Household archaeology and Bronze Age households in northwestern Romania.
-Habitat Models and Social-Systems in Middle Bronze Age Central–Northwestern Transylvania


Prednášky sú povinné pre prvý a druhý ročník BC štúdia a prvý ročník Mgr štúdia.

 • Štátne skúšky

Aktualizované tézy na MGR štátnice 2016.
Aktualizované tézy na BC štátnice 2016.

Informácie o štátnych skúškach v akademickom roku 2015/2016 v pdf.
Termíny štátnych skúšok:

predmety na FF - magisterské štúdium - 20. 5. 2016 - 26. 5. 2016
                       - bakalárske štúdium - 27. 5. 2016 - 3. 6. 2016

Informácie o prihlasovaní na štátne skúšky v AiS2 + Manuál vkladania záverečných prác na kontrolu originality cez AIS nájdete: https://www.ff.ukf.sk/index.php/sk/organizacia-studia/interne-formy-studia.

Žiadosť o povolenie vykonať štátnu skúšku si môžete stiahnuť v pdf.


 • Oznam:
Dňa 26.4.2016 sa uskutočnia hosťujúce prednášky Dr. Ewy Lisowskej z Wroclawskej univerzity v H-308:
a. "Exploitation and distribution of stone in the early Middle Ages in south-western Poland" – 09:15-10:45
b. "Exploring the mountain during the Early Middle Ages" – 11:00 – 12:30.
Prednášky sú pre 1. a 2. ročník Bc štúdia a 1. ročník Mgr štúdia odboru archeológia povinné.

 • Oznam:
Dňa 12.4. (utorok) od 13:00 v H-308 sa uskutoční prednáška hosťa Dr. Alberta Zastawneho na tému "Archeologia Małopolski. Historia, metodyka, najnowsze znaleziska". Prednáška sa bude zaoberať metodikou a spôsobom výskumov v Malopolsku.
Prednáška je pre 1. a 2. ročník Bc štúdia a 1. ročník Mgr štúdia odboru archeológia povinná.

„Hic sunt leones?“ alebo „Tu žijú levy?“je časť názvu bilaterálneho projektu podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV) na roku 2016 a 2017 pod číslom SK-AT-2015-0012. V rámci projektu sa štyria členovia Katedry archeológie FF UKF spolu s rakúskymi kolegami z Inštitútu pre prehistorickú a historickú archeológiu Viedenskej Univerzity pokúšajú zrekonštruovať nateraz málo známy osud pohraničného územia, a života ľudí v ňom, na slovenskej a rakúskej strane rieky Moravy v období včasného stredoveku (6.-13. storočie n.l.).
V dňoch 29.2-2.3. 2016 sa na pôde Katedry archeológie uskutočnilo prvé pracovné stretnutie. Členovia výskumného tímu – Mag. Dr. Stefan Eichert, Mag. Nina Brundke and Bc. Judith Benedix za rakúsku stranu a Bc. Jakub Tamaškovič, Mgr. Dominik Repka, doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD. a doc. Mária Hajnalová, PhD. (vedúca projektu) za UKF – predstavili svoje prípadové štúdie, diskutovali spoločnú metodológiu, kategorizáciu pojmov a dohodli sa na spoločnom využívaní internetovej databázovej aplikácie pre vzájomné zdieľanie a disemináciu výsledkov výskumu. V rámci projektu vznikajú tri študentské práce – dve magisterské a jedna doktorská dizertácia. Cieľom projektu je okrem podpory mobilít študentov a vedeckých pracovníkov i prehĺbenie spolupráce našich dvoch inštitúcií a rozvoj výskumu v regióne, ktorý doteraz ležal v oboch krajinách na okraji záujmu bádateľov. Časť získaných výsledkov bude dostupná ako odbornej tak neodbornej verejnosti na pripravovanej webovej stránke.

Text: M. Hajnalová, N. Beljak Pažinová; Foto: N. Beljak Pažinová
Deň otvorených dverí s Katedrou archeológie FF UKF v NitreKatedra archeológie FF UKF - leták
 • Rozvrh hodín:
Rozvrh hodín - letný semester 2015/2016 (*.pdf)

 • Konzultačné hodiny:
Konzultačné hodiny - letný semester 2015/2016 (*.pdf)

 • ŠVOUČ 2016
Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť sa na Katedre archeológie FF UKF uskutoční 6. apríla 2016. Zúčastniť sa môžu študenti všetkých ročníkov Bc aj Mgr štúdia. Prácu (dielo) môže vypracovať jeden autor, prípustné sú aj kolektívne práce. Školiteľa/konzultanta práce si vyberáte podľa zvolenej tematiky zo zamestnancov Katedry archeológie UKF.
Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné odovzdať školiteľovi/konzultantovi práce na Katedre archeológie do 10.03.2016, po schválení témy je termín odovzdania práce stanovený na 31.3.2016.
Absolvovanie ŠVOUČ je jedným z kritérií prijatia na doktorandské štúdium u nás a prihliadajú na to aj iné inštitúcie.
ŠVOUČ 2016 - Oznam (*.pdf)
ŠVOUČ 2016 - Prihláška (*.doc)
ŠVOUČ 2016 - Všeobecné pokyny k úprave práce ŠVOUČ (*.doc)

 • ERASMUS 2016
V školskom roku 2016/2017 je možný semestrálny študijný pobyt ERASMUS+ na 5 mesiacov na katedrách archeológie v Olomouci (CZ), Opave (CZ) a Wroclavi (PL). Bližšie informácie nájdete v manuáli na študijný pobyt. Zámer zúčastniť sa pobytu je potrebné nahlásiť doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinovej, PhD. do 26.2.2016. Všetky podklady je potrebné na katedre odovzdať do 1.3.2016. Kto má záujem môže prísť na konzultácie k doc. Beljak Pažinovej v utorky medzi 11:00 a 12:00.
Erasmus+ - oznam 16/17 (*.docx)
Pokyny pre študentov – záujemcov o mobilitu v rámci programu ERASMUS+ 2016/2017 (*.pdf)

 • Oznam:
4.+5. Ročník – Diplomový seminár – ŠTVRTOK 03.03. 2016 - OD 10:00 DO 12:30 v H-308
2.+3. ročník – Bakalársky seminár – ŠTVRTOK 10. 03. 2016 –OD 09:30 DO 12:30 v H-308 • Oznam:
Nové publikácie Katedry sú v predaji. Môžete si ich kúpiť je v predajni UKF na Tr.A.Hlinku:

Zuzana Borzová (ed.): Interdisciplinárne o poľnohospodárstve včasného stredoveku. Nitra 2015. 164 s. ISBN 978-80-558-0811-6.
Repka, D. 2015: Odraz historických udalostí staršej doby laténskej na keltských pohrebiskách v Karpatskej kotline. Nitra 2015, 254 s. ISBN 978-80-558-0804-8.
 • Oznam:
Harmonogram štátnych skúšok a Manuál pre vkladanie prác do AIS
 • Oznam:
Aktualizované tézy na štátne skúšky v roku 2015

Potvrdenie o terénnej praxi študenta (*.pdf)