aktuality

 • Oznam:
Dňa 17.5.2016 sa ukutoční hosťujúca prednáška Dr. habil. Zsolta Molnár Kovácsa z Babes Bolyai University v Rumunsku od 12:00 v H-308.
Téma:
-Household archaeology and Bronze Age households in northwestern Romania.
-Habitat Models and Social-Systems in Middle Bronze Age Central–Northwestern Transylvania


Prednášky sú povinné pre prvý a druhý ročník BC štúdia a prvý ročník Mgr štúdia.

 • Štátne skúšky

Aktualizované tézy na MGR štátnice 2016.
Aktualizované tézy na BC štátnice 2016.

Informácie o štátnych skúškach v akademickom roku 2015/2016 v pdf.
Termíny štátnych skúšok:

predmety na FF - magisterské štúdium - 20. 5. 2016 - 26. 5. 2016
                       - bakalárske štúdium - 27. 5. 2016 - 3. 6. 2016

Informácie o prihlasovaní na štátne skúšky v AiS2 + Manuál vkladania záverečných prác na kontrolu originality cez AIS nájdete: https://www.ff.ukf.sk/index.php/sk/organizacia-studia/interne-formy-studia.

Žiadosť o povolenie vykonať štátnu skúšku si môžete stiahnuť v pdf.


 • Oznam:
Dňa 26.4.2016 sa uskutočnia hosťujúce prednášky Dr. Ewy Lisowskej z Wroclawskej univerzity v H-308:
a. "Exploitation and distribution of stone in the early Middle Ages in south-western Poland" – 09:15-10:45
b. "Exploring the mountain during the Early Middle Ages" – 11:00 – 12:30.
Prednášky sú pre 1. a 2. ročník Bc štúdia a 1. ročník Mgr štúdia odboru archeológia povinné.

 • Oznam:
Dňa 12.4. (utorok) od 13:00 v H-308 sa uskutoční prednáška hosťa Dr. Alberta Zastawneho na tému "Archeologia Małopolski. Historia, metodyka, najnowsze znaleziska". Prednáška sa bude zaoberať metodikou a spôsobom výskumov v Malopolsku.
Prednáška je pre 1. a 2. ročník Bc štúdia a 1. ročník Mgr štúdia odboru archeológia povinná.

„Hic sunt leones?“ alebo „Tu žijú levy?“je časť názvu bilaterálneho projektu podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV) na roku 2016 a 2017 pod číslom SK-AT-2015-0012. V rámci projektu sa štyria členovia Katedry archeológie FF UKF spolu s rakúskymi kolegami z Inštitútu pre prehistorickú a historickú archeológiu Viedenskej Univerzity pokúšajú zrekonštruovať nateraz málo známy osud pohraničného územia, a života ľudí v ňom, na slovenskej a rakúskej strane rieky Moravy v období včasného stredoveku (6.-13. storočie n.l.).
V dňoch 29.2-2.3. 2016 sa na pôde Katedry archeológie uskutočnilo prvé pracovné stretnutie. Členovia výskumného tímu – Mag. Dr. Stefan Eichert, Mag. Nina Brundke and Bc. Judith Benedix za rakúsku stranu a Bc. Jakub Tamaškovič, Mgr. Dominik Repka, doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD. a doc. Mária Hajnalová, PhD. (vedúca projektu) za UKF – predstavili svoje prípadové štúdie, diskutovali spoločnú metodológiu, kategorizáciu pojmov a dohodli sa na spoločnom využívaní internetovej databázovej aplikácie pre vzájomné zdieľanie a disemináciu výsledkov výskumu. V rámci projektu vznikajú tri študentské práce – dve magisterské a jedna doktorská dizertácia. Cieľom projektu je okrem podpory mobilít študentov a vedeckých pracovníkov i prehĺbenie spolupráce našich dvoch inštitúcií a rozvoj výskumu v regióne, ktorý doteraz ležal v oboch krajinách na okraji záujmu bádateľov. Časť získaných výsledkov bude dostupná ako odbornej tak neodbornej verejnosti na pripravovanej webovej stránke.

Text: M. Hajnalová, N. Beljak Pažinová; Foto: N. Beljak Pažinová
Deň otvorených dverí s Katedrou archeológie FF UKF v NitreKatedra archeológie FF UKF - leták
 • Rozvrh hodín:
Rozvrh hodín - letný semester 2015/2016 (*.pdf)

 • Konzultačné hodiny:
Konzultačné hodiny - letný semester 2015/2016 (*.pdf)

 • ŠVOUČ 2016
Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť sa na Katedre archeológie FF UKF uskutoční 6. apríla 2016. Zúčastniť sa môžu študenti všetkých ročníkov Bc aj Mgr štúdia. Prácu (dielo) môže vypracovať jeden autor, prípustné sú aj kolektívne práce. Školiteľa/konzultanta práce si vyberáte podľa zvolenej tematiky zo zamestnancov Katedry archeológie UKF.
Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné odovzdať školiteľovi/konzultantovi práce na Katedre archeológie do 10.03.2016, po schválení témy je termín odovzdania práce stanovený na 31.3.2016.
Absolvovanie ŠVOUČ je jedným z kritérií prijatia na doktorandské štúdium u nás a prihliadajú na to aj iné inštitúcie.
ŠVOUČ 2016 - Oznam (*.pdf)
ŠVOUČ 2016 - Prihláška (*.doc)
ŠVOUČ 2016 - Všeobecné pokyny k úprave práce ŠVOUČ (*.doc)

 • ERASMUS 2016
V školskom roku 2016/2017 je možný semestrálny študijný pobyt ERASMUS+ na 5 mesiacov na katedrách archeológie v Olomouci (CZ), Opave (CZ) a Wroclavi (PL). Bližšie informácie nájdete v manuáli na študijný pobyt. Zámer zúčastniť sa pobytu je potrebné nahlásiť doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinovej, PhD. do 26.2.2016. Všetky podklady je potrebné na katedre odovzdať do 1.3.2016. Kto má záujem môže prísť na konzultácie k doc. Beljak Pažinovej v utorky medzi 11:00 a 12:00.
Erasmus+ - oznam 16/17 (*.docx)
Pokyny pre študentov – záujemcov o mobilitu v rámci programu ERASMUS+ 2016/2017 (*.pdf)

 • Oznam:
4.+5. Ročník – Diplomový seminár – ŠTVRTOK 03.03. 2016 - OD 10:00 DO 12:30 v H-308
2.+3. ročník – Bakalársky seminár – ŠTVRTOK 10. 03. 2016 –OD 09:30 DO 12:30 v H-308 • Oznam:
Nové publikácie Katedry sú v predaji. Môžete si ich kúpiť je v predajni UKF na Tr.A.Hlinku:

Zuzana Borzová (ed.): Interdisciplinárne o poľnohospodárstve včasného stredoveku. Nitra 2015. 164 s. ISBN 978-80-558-0811-6.
Repka, D. 2015: Odraz historických udalostí staršej doby laténskej na keltských pohrebiskách v Karpatskej kotline. Nitra 2015, 254 s. ISBN 978-80-558-0804-8.
 • Oznam:
Harmonogram štátnych skúšok a Manuál pre vkladanie prác do AIS
 • Oznam:
Aktualizované tézy na štátne skúšky v roku 2015

Potvrdenie o terénnej praxi študenta (*.pdf)